Show all

Održan sastanak Odbora za problematiku sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma

24.11.2021.god. Održan je sastanak Odbora za problematiku sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Predmet sastanka su bile konsultacije vezane za postupanje poslovnih banaka, a pozvani su bili kako predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca, tako i predstavnik CBCG zadužen za ovu materiju.

Kroz intenzivan rad i međusobnu komunikaciju članova Odbora za problematiku sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, uočili se potreba za konsultacijama sa predstavnicima državnih institucija zaduženih za nadzor nad sprovođenjem zakona i koordinaciju u vezi slijedećih članova aktuelnog Zakona koji reguliše ovu materiju:

  1. Način usklađivanja sa članom 8) ZSPNFT (razumijevanje i primjena zakona, praksa)
  2. Način usklađivanja sa članom 27) ZSPNFT (razumijevanje i primjena zakona, praksa)
  3. Način usklađivanja sa članom 35) ZSPNFT (razumijevanje i primjena zakona, praksa)
  4. Način usklađivanja sa članom 41) ZSPNFT (razumijevanje i primjena zakona, praksa)

Javna rasprava na dopune i ispravke aktuelnog Zakona, traju od 19.11.2021.god. do 15.decembra 2021.god. Novi Zakon ima priličan broj novina i obimniji je od aktuelnog. Dogovorena je sublimiranje stavova banaka, da bi se sa istim išlo na donosioca Zakona, gdje su od krucijalnog značaja podzakonska akta koja će pratiti ovaj Zakon.