December 4, 2021

IPA projekat “Poboljšanje pristupa finansiranju privatnog sektora za konkurentnost i inovacije”

3.12.2021.god Udruženje je participiralo na prezentaciji projekta finansiranog od strane EU, a u vezi agende za regionalnu konferenciju posvećenu Programu investicione spremnosti i Investicionoj strategiji za finansijske instrumente koji pružaju podršku crnogorskim MMSP (Regional Conference on the “Investment Readiness Programme and Investment strategy for financial instruments supporting Montenegrin MSMEs). Konferencija je održana online. Regionalna konferencija organizuje se u okviru IPA projekta “Poboljšanje pristupa finansiranju privatnog sektora za konkurentnost i inovacije” i  posvećena je predstavljanju dva važna rezultata – Programu investicione spremnosti i Investicionoj strategiji za finansijske instrumente. U prilogu dostavljamo i brošuru sa osnovnim informacijama o projektu.
November 30, 2021

Izabran novi predsjednik UBCG

Na sjednici Odbora direktora Udruženja banaka Crne Gore, Glavni izvršni direktor Erste banke juče je izabran za novog predsjednika Upranog Odbora Udruženja, a za zamjenicu g-đa Danijela Jović glavni izvršni direktor Universal Capital banke. Prethodne, vrlo izazovne dvije godine uspješno je tu funkciju obavljao g-din Mladen Rabrenović, glavni izvršni direktor Zapad banke. U svome obraćanju nakon izbora g-din Aleksa Lukić je saopštio da “Čast je i odgovornost predstavljati bankarsku industriju u periodu koji je pred nama, a koji će biti izazovan za cijelo društvo. Zajedno sa kolegama radiću na jačanju aktivnog doprinosa bankarskog sektora oporavku ekonomije i pokretanju ekonomskog rasta […]
November 24, 2021

Održan sastanak Odbora za problematiku sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma

24.11.2021.god. Održan je sastanak Odbora za problematiku sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Predmet sastanka su bile konsultacije vezane za postupanje poslovnih banaka, a pozvani su bili kako predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca, tako i predstavnik CBCG zadužen za ovu materiju. Kroz intenzivan rad i međusobnu komunikaciju članova Odbora za problematiku sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, uočili se potreba za konsultacijama sa predstavnicima državnih institucija zaduženih za nadzor nad sprovođenjem zakona i koordinaciju u vezi slijedećih članova aktuelnog Zakona koji reguliše ovu materiju: Način usklađivanja sa članom 8) ZSPNFT (razumijevanje i primjena zakona, praksa) Način usklađivanja sa članom […]
November 18, 2021

Sastanak sa Finance in motion and EFSE predstavnicima

17.11.2021.god. Udruženje banaka Crne Gore je održalo sastanak sa predstavnicima kancelarije Finance in motion and EFSE koji aktivno djeluje u Crnoj Gori. Dogovorena je realizacija radionice u vezi BAZEL III principa do kraja tekuće godine, a koji se implementiraju u naš bankarski sistem kroz Zakon o kreditnim institucijama koji stupa na snagu 01.01.2022.god. Za slijedeću godinu, dogovorena je aktivna saradnja u vezi aktuelnih stavki poslovanja banaka, od digitalizacije do cyber kriminala gdje planiramo radionice, do aktuelnosti koji će se nametnuti tokom godine uz optimalnu reakciju Udruženja i EFSE odnosno Finance in motion, gdje smo uvrstili i edukativne programe ne samo […]
November 16, 2021

Konsultacije savjetnika za etabliranje Garantnog fonda sa predstavnicima Udruženja banaka Crne Gore

16.11.2021.god. održan je sastanak u UBCG sa angažovanim konsultantom od strane Ministarstva Ekonomskog razvoja na osnivanju Garantnog fonda. G-din Michael Gold i Ratko Nikolić su prezentovali ciljeve i misiju Fonda. Glavna aktivnost KGFCG je obezbjeđivanje Kreditnih garancija Registrovanim finansijskim institucijama koje zadovoljavaju kriterijume i uslove predviđene ovim Zakonom, Statutom, internim politikama i procedurama i  Ugovorom o garanciji. Kada se desi Garantovani slučaj, KGFCG je dužan da Registrovanoj finansijskoj instituciji isplati Plativi iznos, nakon što Registrovana finansijska institucija podnese važeći dokumentovani Zahtjev, a KGFCG isti ovjerava i usvaja. Svako drugo potraživanje glavnice kredita koju naknadno naplati Registrovana finansijska institucija dijeli se […]
November 12, 2021

Kreditno garantni Fond – Prezentacija uspostavljanja

11.11.2021.god. u Ministarstvo Ekonomskog razvoja održana je prezentacija najavljenog Kreditno garantnog fonda, gdje bi početni kapital iznosio 10 miliona eura, a radni kapital za početak, odnosno 3 godine poslovanja bi iznosio 400.000,00 eura. Jedan od glavnih problema u pristupu finansijama sa kojim se suočavaju privredna društva, preduzetnici kao i lica sa registrovanom djelatnošću, se odnosi na poteškoće u obezbjeđenju kolaterala kojeg zahtijevaju finansijske institucije, a koji je obično u formi hipoteke ili zaloge na opremi, ili drugoj pokretnoj imovini. Udruženje banaka Crne Gore podržava osnivanje Fonda. Na sastanku se diskusija vodila oko pravnih aspekata osnivanja, nadgledanje samog rada Fonda i […]