O Udruženju

Misija Udruženje banaka Crne Gore je nevladino udruženje sa sjedištem u Podgorici. Članice Udruženja su sve banke koje imaju licencu za rad kod Centralne banke Crne Gore. Kao neprofitna organzacija sredstva za rad obezbjeđuje iz doprinosa članica.

Misija

Udruženje banaka je osnovano radi unapređivanja bankarskog poslovanja svojih članica, organizovanja i uspostovljanja poslovne saradnje sa partnerima u zemlji i inostranstvu, radi zastupanja i zaštite zajedničkih interesa članica kod Centralne banke Crne Gore, nadležnih državnih organa i organizacija i pred međunarodnim organizacijama i institucijama.
Uspostavljena je dobra saradnja sa ATTF- Agencijom za transfer finansijske tehnologije iz Luksemburga, na organizaciji obuke kadrova u oblasti bankarsko – finansijske struke i izdavanju odgovarajućih certifikata, kao i sa Varšavskim institutom za bankarstvo.

Djelatnost

Djelatnost Udruženja posebno obuhvata ujednačavanje i usklađivanje bankarske prakse sa standardima Evropske unije, njegovanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala i utvrđivanje pravila poslovnog ponašanja članica međusobno i sa trećim licima.
Djelatnost Udruženja ostvaruje se radom organa i tijela Udruženja: Skupštine, Upavnog odbora, Generalnog sekretara, Suda časti i Arbitraže.
Kao oblici organizovanja i rada Udruženja za pojedine oblasti djelatnosti obrazovani su stručni odbori. Stručni odbori su formirani kao radna i savjetodavna tijela Upravnog odbora.

Organizacija udruženja banaka

Skupština

Upravni odbor

Generalni sekretar

Sekretarijat

Stručni odbori UBCG

Stručni odbori

Akta udruženja banaka:

Kodeks poslovnog ponašanja banaka donijet je 2004. godine i predstavlja skup načela i pravila po kojima postupaju banke u Crnoj Gori, posebno uvažavajući slobodu bankarskog tržišta i eliminisanje nelojalne konkurencije.

Zaposleni

Bratislav Pejaković

Generalni sekretar


Magistar ekonomskih nauka

Nebojša Đoković

Savjetnik za ekonomska pitanja


Magistar ekonomskih nauka

Goran Radonjić

Referent za međunarodnu saradnju i bankarsku edukaciju


Master Menadžer

Marija Vučković

Poslovni sekretar


Udruženje banaka Crne Gore je pridruženi član EBF (Evropske Bankarske Federacije) sa sjedištem u Briselu, punopravni član IFBA (Interbalkanskog Foruma udruženja banaka balkanskih zemalja), kao i član MBS (Međunarodnog bankarskog savjeta, koji okuplja članice iz istočne i Jugoistočne Evrope, udruženja banaka i banke članice BACEE). UBCG je i partner sa ATTF iz Luksemburga.

EBF_logo_new
IBA_logo
IBS_IBC_logo
ATTF_logo