Show all

Konsultacije savjetnika za etabliranje Garantnog fonda sa predstavnicima Udruženja banaka Crne Gore

16.11.2021.god. održan je sastanak u UBCG sa angažovanim konsultantom od strane Ministarstva Ekonomskog razvoja na osnivanju Garantnog fonda. G-din Michael Gold i Ratko Nikolić su prezentovali ciljeve i misiju Fonda. Glavna aktivnost KGFCG je obezbjeđivanje Kreditnih garancija Registrovanim finansijskim institucijama koje zadovoljavaju kriterijume i uslove predviđene ovim Zakonom, Statutom, internim politikama i procedurama i  Ugovorom o garanciji.

Kada se desi Garantovani slučaj, KGFCG je dužan da Registrovanoj finansijskoj instituciji isplati Plativi iznos, nakon što Registrovana finansijska institucija podnese važeći dokumentovani Zahtjev, a KGFCG isti ovjerava i usvaja. Svako drugo potraživanje glavnice kredita koju naknadno naplati Registrovana finansijska institucija dijeli se sa KGFCG na osnovu Procenta garancije.

Registrovane finansijske institucije su odgovorne za sopstvenu dubinsku analizu (due dilligence), ocjenu, ostale analize, strukturiranje, obezbjeđenje, procjenu rizika, osiguranje, nadgledanje i naplatu kredita koji će biti pokriveni Kreditnom garancijom KGFCG i iste su dužne da stave pod Kreditnu garanciju isključivo kredit MMSP-u koji zadovoljava kriterijume utvrđene Ugovorom o garanciji.

Udruženje banaka CG je iskazalo punu podršku osnivanju Fonda ukazavši na potrebu što kvalitetnijeg definisanja prava i obaveza partnera u poslu, kroz podzakonska akta od potrebne dokumentacije prilikom apliciranja od strane banke do slučajeva kada nastane potreba naplate od Fonda.