Show all

Kreditno garantni Fond – Prezentacija uspostavljanja

11.11.2021.god. u Ministarstvo Ekonomskog razvoja održana je prezentacija najavljenog Kreditno garantnog fonda, gdje bi početni kapital iznosio 10 miliona eura, a radni kapital za početak, odnosno 3 godine poslovanja bi iznosio 400.000,00 eura.

Jedan od glavnih problema u pristupu finansijama sa kojim se suočavaju privredna društva, preduzetnici kao i lica sa registrovanom djelatnošću, se odnosi na poteškoće u obezbjeđenju kolaterala kojeg zahtijevaju finansijske institucije, a koji je obično u formi hipoteke ili zaloge na opremi, ili drugoj pokretnoj imovini.

Udruženje banaka Crne Gore podržava osnivanje Fonda. Na sastanku se diskusija vodila oko pravnih aspekata osnivanja, nadgledanje samog rada Fonda i sastava UO Fonda. Udruženje je više fokusirano na komercijalne uslove koji će biti ponuđeni klijentima, kroz uvid u kriteriujume i uslove za pružanje usluga, budućim podzakonskim aktima i internim aktima budućeg Fonda. Prezentovano je da će evaluacija klijentskih zahtjeva biti od strane banaka i da će 50% plasiranih sredstava biti garantovano Fondovim sredstvima, uz izuzetak pandemijskih post COVID ugroženim firmama do 70%. Dakle redovno postavlje limit je na 250.000,00 eura po klijentu, ili za plasman od 500.000,00 eura. Cijena je 0,5% kvartalno na iznos garancije.

Podzakonskim aktima očekujemo da se pokriju stavke kao što su: 1) Namjena kredita, definisanost korisnika kredita (npr. Pravna lica i preduzetnici osnovan i registrovani u Crnoj Gori, koji pipadaju sektoru SMI i posluju duže od 12 mjeseci) šta je sa start-up firmama?  2) način kreditiranja 3) kreditni uslovi 4) naknade 5) korišćenje kredita, rokovi 6) instrumenti obezbjeđenja 7) potrebna dokumentacija 8) ostale odredbe, da li ima stimulacije za manje razvijene opštine, regione Crne Gore, kao i način, uslovi  ostvarivanje refundacije od Fonda u slučaju pada garancije.