Show all

ODRŽAN PANEL O PENZIONOM FONDU

Predstavnik UBCG je prisustvovao panelu posvećenom penzionim reformama, a interesantno sa aspekta uticaja na depozitnu bazu i ponašanje klijenata.

U stručnim analizama učesnika panela predstavljanja su iskustva u zemljama koje imaju tri takozvana stuba penzionog sistema. Prvi stub predstavlja obavezne uplate u državni penzioni fond, drugi stub je kada se zakonom omogući, ili naredi da se dio ubaveznih uplata doprinosa sa državnog fonda prebace u privatne penzione fondove uz poreske olakšice, čime se umanjuju buduće isplate penzija tog korisnika iz državnog fonda. Treći stub su dodatne dobrovoljne uplate u privatne penzione fondove često povezane za životnim i zdravstvenim osiguranjem.

Profesor Bejaković je predstavio svoju analizu penzionog sistema bivše Jugoslavije i Hrvatske, navodeći da je on bio održiv kada su na jednog penzionera dolazila četiri radnika koja uplaćuju doprinose ali da je već krajem 80-tih godina ta odnos počeo da se kvari i da pada na tri radnika na jednog penzionera. Sada u Crnoj Gori imamo dva radnika na jednog penzionera.

Zaključak koji se namentuo jeste da reforme penzionog sistema ne mogu da se urade u kratkom roku, jer su potrebna značajna istraživanja i sveobuhvatne analize. Iskustva i iz zapadne i istočne Evrope pokazuju da nije preporučljivo potpuno, ili značajnije ukidanje obaveznih doprinosa u državni penzioni fond i prebacivanja tog novca u privatne penzione fondove.