Show all

Sastanak sa IFC i SBFN predstavnicima

Danas 5.06.2024.god. u skladu sa preuzetim obavezama Generalni sekretar UBCG Bratislav Pejaković imao je sastanak sa predstavnicom IFC Janom Mudronova i  predstavnikom SBFN Borisom Janjalia u skladu sa SBFN member Engagement Survey u cilju definisanja rada u radnim grupama i ciljeva za participiranje UBCG u ovoj organizaciji. Današnji sastanak i samo članstvo predstavlja značajan korak u procesu integrisanja principa održivosti u osnovne finansijske prakse. Uvjereni smo da prihvatanjem principa održivog bankarstva jačamo otpornost našeg finansijskog sektora i otvaramo put za prosperitetniju i ekološki odgovorniju budućnost.

Udrženje banaka Crne Gore je postalo je članica Mreže za održivo bankarstvo i finansiranje (The Sustainable Banking and Finance Network – SBFN), koju podržava Međunarodna finansijska korporacija (International Financial Corporation – IFC). Riječ je o svjetskoj platformi za razmjenu znanja i izgradnju kapaciteta o održivom finansiranju za regulatore finansijskog sektora i granska udruženja tržišta u nastajanju i ekonomija u razvoju.

UBCG se 10.04.2024. nakon prihvatanja našeg apliciranja, dobila potvrdu i pismo dobrodošlice od čelnika SBFN g-dina Alfonso Mora koji je naglasio da se raduje zajedničkom radu na promovisanju ekosistema koji vješto upravlja rizicima i učinkom ESG. Ova saradnja će podržati razvoj nacionalne održive finansijske mape, pomažući da se kapital usmjeri ka inicijativama koje ispunjavaju ekološke i društvene ciljeve.

Članstvo u SBFN zajednicu znači pristup iskustvima zemalja članica na ovom putu, uvid i tehničku podršku u korišćenju najboljih praksi insititucija članica, a imaće i svoje predstavnike u relevantnim radnim tijelima ove organizacije.SBFN okuplja 93 članice koje predstavljaju 71 državu, sa 68 milijardi dolara ukupne aktive banaka na tržištima u razvoju. Ovo članstvo naglašava posvećenost komercijalnih banaka održivom razvoju, istovremeno jačajući kapacitet da pozitivno utičemo na finansijsku zajednicu.