Show all

ODRŽANA RADIONICA – IMPLEMENTACIJA BAZEL III

3-4. 07.2023. Udruženje banaka CG je u saradnji sa Finance in Motion i EFSE, angažovalo konsultante iz firme Op2m iz Zagreba za dvodnevnu radionicu povodom implementacije Bazel III principa u naš bankarski sistem.

Dat citat Josef Ackermann- visoko pozicioniranog Švajcarskog bankara da  „ Ukupni rezultat strožih pravila za finansijsku industriju biće sistem u kojem banke imaju niže koeficijente leveridža i likvidnija sredstva. Uticaj svih ovih promjena biće niža profitabilnost za neke djelove finansijske industrije.”  Ukazuje na značaj pravilne implementacije i očekivanih posledica procesa.

Radionice su rađene na našem jeziku, zarad efektivnosti i boljeg usvajanja prakse koja je zaživjela u zemljama EU. Limit po banci je do 3 osobe iz svake banke da mogu participirati na radionicama. Molimo vas da do 28. juna 2023.god. dobijemo odgovor o delegiranim službenicima koji će prisustvovati radionicama, da bi mogli da uradimo prateću logistiku.

Centralna tema Upravljanje rizicima (ERM) gdje kod finansijskih institucija odnosi se na sisteme koji postoje za identifikaciju i upravljanje svim rizicima unutar firme za finansijske usluge. To uključuje finansijske rizike, operativne rizike, rizike događaja i strateške rizike. Potom, tretiraće se Interni proces procjene adekvatnosti kapitala (ICAAP) koji omogućava firmama da procjene svoju adekvatnost kapitala i zahtjeva od njih da imaju odgovarajuće tehnike upravljanja rizikom. SREP procenjuje način na koji banka postupa sa svojim rizicima i elemente koji bi mogli negativno uticati na njen kapital, ili likvidnost, sada ili u budućnosti. Ovaj proces određuje gde se banka nalazi u pogledu zahtjeva za kapitalom i likvidnošću, kao i adekvatnosti njenih internih aranžmana i kontrola rizika.

Dan 1.

  1. ERM concept
  2. ERM u bankarstvu – Osnovna struktura ICAAP-a
  3. Ispitivanje otpornosti na stres
  4. ICAAP i interni akti poslovne banke
  5. SREP – Supervizijski nadzor ERM p rocesa banke

Dan 2.

  1. Uvod u likvidnost kreditnih institucija
  2. Basel III i regulatorna adekvatnost likvidnosnih resursa
  3. Interna procjena adekvatnosti likvidnosnih resursa