Show all

ODRŽAN SASTANAK GUVERNERA I NJEGOVOG TIMA SA PREDSJEDNICIMA UO KREDITNIH INSTITUCIJA

06.09.2022. Održan je sastanak Guvernera i njegovog tima sa predsjednicima UO kreditnih institucija. Konstatovano je da je kreditna aktivnost banaka u tekućoj godini veoma intenzivna, uz očuvanu stabilnost sistema i zadržano povjerenje klijenata. Ipak, izražena je zabrinutost zbog negativnih makroekonomskih trendova koji bi, ukoliko u doglednom periodu ne budu zaustavljeni, mogli da se odraze na stabilnost bankarskog sektora. Za sedam mjeseci 2022. godine banke su odobrile 826,8 miliona novih kredita, što je za 37 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, odnosno za 74 odsto više u odnosu na 2020. i 27 odsto više u odnosu na pretkriznu 2019.  Naglašeno je da snažan rast depozita u tekućoj godini, u iznosu od preko 600 miliona eura, potvrđuje povjerenje klijenata u bankarski sektor.

U cilju daljeg snaženja povjerenja i unapređenja odnosa između banaka i njihovih klijenata, a zbog zabilježenog trenda rasta EURIBOR-a, banke su se obavezale da do kraja septembra obavjeste CBCG o programima zaštite klijenata koji imaju kredite sa varijabilnom kamatnom stopom, koji će potencijalno uključivati i opciju prelaska na kredite sa fiksnom kamatnom stopom. Kroz ove programe, korisnici kredita trebaju da budu na jasan i nedvosmislen način upozoreni na sve rizike koji proizilaze iz promjenjivosti kamatnih stopa.

Prije zaključivanja ugovora o kreditu sa varijabilnom kamatnom stopom, banke treba da upoznaju klijente sa posljedicama eventualnog daljeg rasta EURIBOR-a, pa će oni biti u prilici da procijene da li je predloženi ugovor o kreditu prilagođen njihovim potrebama i finansijskom stanju.

Na sastanku je bilo riječi i o intenziviranju saradnje regulatora i banaka na planu adekvatnog odgovora na eventualne bezbjedonosne prijetnje u oblasti sajber kriminala, kao i o statusu projekta povezivanja platnih sistema zemalja Zapadnog Balkana preko sistema plaćanja Evropske centralne banke (TIPS sistema). Izražena je zabrinutost zbog negativnih makroekonomskih trendova koji bi, ukoliko u doglednom periodu ne budu zaustavljeni, mogli da se odraze na stabilnost bankarskog sektora.