Show all

Generalni sekretar prisustvovao potpisivanju sporazuma

Generalni sekretar UBCG je prisustvovao potpisivanju sporazuma, kao finalizaciji procesa saradnje sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Ministarstva finansija i socijalnog staranja koji su potpisali Sporazum sa Centralnom bankom Crne Gore o elektronskom ustupanju podataka o platnim transakcijama i Ugovor sa bankama o prihvatanju platnih kartica za plaćanje administrativnih taksi.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija u saradnji sa CBCG uspostvilo je sistem za monitoring i provjeru svih transakcija vezanih za naplatu javnih prihoda (CSAT). Potpisivanjem ovog sporazuma MiF i socijalnog staranja, kao vlasnik podataka o državnim javnim prihodima, daje saglasnost da CBCG može iste ustupiti Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, uspostavilo je sistem za elektronsku naplatu (on-line upotrebom platnih kartica) koji građanima i privredi omogućava elektronsko plaćanje administrativnih taksi, naknada i ostalih javnih prihoda putem platnih kartica na portalima za pružanje elektronski, odnosno kako bi elektronsku uslugu mogli izvršiti bez odlaska na šalter institucija. Cilj potpisivanja je unapređenje poslovnog ambijenta kroz uspostavljanje sistema za elektronsku naplatu administrativnih taksi, drugačije rečeno, koji će omogućiti elektronsko plaćanje putem platnih kartica na portalima za pružanje elektronskih usluga.