Show all

Pripreme za radionicu BAZEL III

S obzirom da se novim Zakonom o kreditnim institucijama u Crnoj Gori uvodi implementacija Bazela III u bankarski sistem, predstavnici banaka su posebno zainteresovani za seminar koji bi imao za centralnu temu kapital, likvidnost u Bazelu III. Tematske cijeline od posebne važnosti, koje bi željeli da budu obrađene su :

  • Upravljanje IRRBB-om
  • ICAAP/ILAAP
  • Planovi oporavka

Odnosno, u skladu sa mogućim agendama po modulima predavanja, kako bi se obuhvatili:

– definisanje kapitala (CET 1, AT 1, Tier 2, limiti); tretman kapitala u kontekstu Bazela III

– unapređenja pokrića rizika (risk coverage);

– baferi (capital conversion buffer, countercyclical buffer);

– leverage ratio.

Kroz današnji web sastanak sa Finance in Motion i predstavnicima OP2M definisali smo šta nam je raditi u realizaciji. Odnosno, koje su mogućnosti, limitiranost uslijed kompleksnosti tema i vremenske obrade koja treba da uvaži i vrijeme koje nosi interaktivnost samih radionica, ali neophodno za dobijanje odgovora na konkretne problematike, obračune, izračune pri implementaciji BAZEL III principa.

Uzevši u obzir zahtjevnost, kompleksnost problematike koja će se tretirati, predložena jednodnevna radionica ne bi zadovoljila postavljene ciljeve, preispitivali smo se, koje bi teme mogle da se obrade tokom jednodnevne sesije, a koje tokom eventualno dogovorenog drugog dana radionice.