March 20, 2017

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA REVIZORSKE KUĆE PWC

Nakon uspješne radionice povodom novih računovodstvenih standard IRFS9 koja je realizovana u prostorijama koje koristi UBCG, održan je sastanak sa predstavnicima PricewaterhouseCoopers iz Beograda. Na sastanku su se predstavnci PWC upoznali sa aktivnostima UBCG i u skladu sa istim dogovorena je saradnja koja će doprinijeti kvalitetu poslovanja u dijelu edukacije bankara na više nivoa. Inicijativa saradnje je bila preko regionalnog zastupnika PWC g-dina Lukšića, gdje su g-din Jock Nunan i Saša Todorović i Nikola Stamenić iskazali saglasnost za ojačavanje saradnje.
March 20, 2017

ODRŽANA RADIONICA IFRS 9

Prezentacija IFRS9 PricewaterhouseCoopers uz interaktivnu radionicu, Udruženje banaka Crne Gore organizovalo je u prostorijama CBCG, na dan 20.03.2017.god. Predavači su bili Saša Todorović, Nikola Stamenić i Jock Nunan. Radionicom je obuhvaćeno: • Klasifikacija Finansijskih sredstava u tri kategorije • Klasifikacija dužničkih instrumenata koja se vrši u skladu sa poslovnim modelom za upravljanje finansijskim sredstvima • Ulaganja u instrumente kapitala uvijek se odmjeravaju po fer vrijednosti • Najveći broj zahtjeva u MRS 39 koji se odnose na klasifikaciju i odmjeravanje finansijskih obaveza prenijet je u neizmjenjenom obliku u MSFI 9 • MSFI 9 uvodi novi model za priznavanje gubitaka po osnovu umanjenja vrijednosti sredstava – Model očekivanih kreditnih gubitaka (ECL model) Zahtjevi u pogledu računovodstva zaštite izmijenjeni su i dopunjeni sa ciljem da se računovodstvo zaštite i upravljanje rizicima usklade u većoj mjeri. U toku radionice učesnici su imali priliku da: • Razumiju zahtjeve novog standarda • Steknu razumijevanje brojnih novina u oblasti MSFI 9 i uticaja koji će njegova primjena imati na finansijske izvještaje • Razmijene informacije i mišljenje sa iskusnim stručnjacima • Steknu početnu osnovu da planiraju odnosno predviđaju buduće korake u primeni standarda
March 15, 2017

Seminar “Certified International Portfolio and Relationship Manager”

LUKSEMBURG/ 18-22. septembra 2017./ Prijave do 10.aprila 2017.
March 14, 2017

Sastanak sa bankarskim ombudsmanom

Utorak, 14 mart 2017. Generalni sekretar Bratislav Pejaković sa savjetnikom Nebojšom Đokovićem, sastao se danas sa bankarskim ombudsmanom Halilom Kalačem u Udruženju.
March 12, 2017

Seminar “Strateški menadžment u bankama”

LUKSEMBURG/29.maj-02.jun 2017./ Prijave do 17.aprila 2017.
March 9, 2017

Radionica o Dokument menadžment sistemu (DMS)

Četvrtak, 09 mart 2017. Prezentacija uz interaktivnu radionicu, Udruženje banaka Crne Gore organizovalo je u prostorijama CBCG, Novaka Miloševa bb na dan 09.03.2017.god. u 10.00 h.