Show all

Sastanak u MiF povodom nacrta Zakona o porezu na podizanje gotovog novca za pravna lica, preduzetnike i fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost

Dana 05.11.2021. od 14:20h održan je sastanak u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja povodom inicijative kojom  će se predložiti Vladi Crne Gore  usvajanje Zakona o porezu na podizanje gotovog novca i prenosu novčanih sredstava sa poslovnog na sopstveni račun

Obaveza plaćanja poreza je predviđena  prilikom podizanja gotovog novca i prenosa novčanih sredstava sa poslovnog računa na sopstveni račun.

Imajući u vidu da porez na podizanje gotovog novca za pravna lica, preduzetnike i fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost obračunava, obustavlja i uplaćuje banka kod koje obveznik ima poslovni račun, odnosno isplatilac gotovog novca, neophodno je bilo organizovati sastanak sa predstavnicima Udruženja banaka Crne Gore, radi davanja primjedbi i sugestija na ovaj zakon, posebno u dijelu koji se odnosi na obračun ovog poreza, njegovo uplaćivanje i obavještavanje organa državne uprave nadležnog za naplatu poreza.

Kako je definisano u MiF, pored navedenog, uputna bi bila pomoć banaka prilikom izrade Pravilnika o načinu plaćanja poreza na podizanje gotovine za pravna lica, preduzetnike i fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost, kojim će se bliže definisati sama primjena ovog zakona.

Na samom sastanku bankari su ukazali na niz barijera, od organizacionih do pravnih i tehničkih koje treba riješiti prije usvajanja i implementacije samog Zakona.

Prevashodno je ukazano da ovaj prijedlog zakona nameće bankama da meritorno ispituju, odlučuju i primjenjuju koja transakcija pojedinog obveznika treba biti oporeziva, a da su pri tom čak i predviđene kaznene odredbe za banke, iako one nisu obveznik plaćanja poreza.

Nadalje, istaknuto je da su problematične uopštene i dvosmislene definicije, odnosno da li su sve transakcije gotovinske mimo isplata zarada oporezive? Stav zakona mora biti jednoznačan i jednostavan za primjenu. Preporuka bankara je bila da oporeziva transakcija bude vezana za šifru plaćanja. Naime, banke imaju dobru volju da pomognu i budu dio rješenja, ali uz postojeća tehnička ograničenja, ne mogu preuzeti ulogu poreskog organa i da odgovaraju za kontrolu isplata i vrše naplatu poreza, gdje odgovornost ipak treba da leži na klijentu. Kontrola se može vršiti preko izvoda poreske uprave i kontrole izvoda pojedinačnog poreskog obveznika. U vezi ovih poreza, nametnula su se pitanja elektronskog bankarstva, isplata preko ATM-ova, prenosa sredstava na račun kod druge banke i slično.

Na kraju je zaključeno da Radna grupa dodatno razmotre rješenja, posebno područje prenosa novčanih sredstava sa poslovnog računa na sopstveni račun, koji je posebno komplikovan za praćenje od strane banaka. Predloženo je da ispred banaka se uključe i Odbor za usaglašenost poslovanja i IT-stručnjaci.