Show all

Najava: Seminar “Poreski izazovi u primjeni domaćih i medjunarodnih zakonskih regulativa”

U organizaciji Udruženja banaka Crne Gore i revizorske kuće Crowe Horwath iz Beograda na dan 7.jun 2018.god. od 11h u prostorijama Udruženja biće održan seminar:

 Poreski izazovi u primjeni domaćih i medjunarodnih zakonskih regulativa

U današnje vrijeme poznavanje poreske regulative i njihove pravilne primjene je od izuzetnog značaja za sve učesnike u poslovanju.

Iz tog razloga neophodno je detaljno razmotriti i temeljno se pripremiti za efekte koji nam donose novi standardi i zakonska regulativa koje sprovode ne samo Crna Gora već i druge države, a mogu imati uticaja na naše poslovanje.

Iz tog razloga želimo da zajedno sa Vama razmotrimo i prodiskutujemo o:

  1. Značaju i pravilnoj primjeni Ugovora o dvostrukom oporezivanju (obaveza ili ne, koji poreski oblici na koje se ovi ugovori odnose);
  2. Šta je poresko rezidentstvo i kako se ono definiše (odnos između domaćeg poreskog zakonodavstva i OECD model konvencije)
  3. Oporezivanje dividendi, autorskih naknada i kamata i određivanje osnovice kod obračuna PDV obaveze na ovako primljene usluge.
  4. Efektima Multilaterlne konvencije za izbjegavanje poreske evazije koje će imati na poslovanje državama potpisnicama;
  5. Primjena MSFI 9 i njegov uticaj na utvrđivanje oporezive dobiti banaka.

Pozivamo Vas da prisustvom predstavnika vaše banke i aktivnim učešćem doprinesete da što bolje sagledamo sva potencijalna pitanja i izazove koje ove teme nose.