Show all

Održan sastanak u organizaciji Svjetske banke (WB)

Na dan 23.02.2021.god. Generalni sekretar UBCG je prisustvovao sastanaku u organizaciji Svjetske banke (WB) na kojem su predstavljene glavni nalazi nacrta izvještaja Ažurirana sistematska dijagnostika za Crnu Goru.

Cilj  sastanka je bio konsultacija sa predstavnicima privatnog i finansijskog sektora i dobijanja povratnih informacija o nalazima nacrta Izvještaja. Konsultacije su se fokusirale na ključne promjene od prvog dijagnostičkog izvještaja iz 2015. godine, kao i na ključne prioritete koji će omogućiti poboljšanje ekonomske otpornosti i smanjenje siromaštva, jačanje institucija, te poboljšanje upravljanja prirodnim resursima i klimatske otpornosti. Kao glavni izazovi su identifikovani: Snažni ciklusi volatilnosti, ranjivost na šokove I preokreti u socijalnom I ekonomskom napretku.

Dobijeni input će se koristiti kao važan doprinos za ažuriranje izvještaja, koji će potom poslužiti kao osnova za  razvijanje nove strategije Grupacije Svjetske banke za Crnu Goru („Okvir partnerskog odnosa sa zemljom“ – Country Partnership Framework). Cilj je analitički izvještaj zasnovan na podacima o kritičnim ograničenjima Crne Gore za smanjenje siromaštva i inkluzivni rast.