Show all

Sastanak Guvernera CBCG, Ministra Finansija CG i bankara

Danas 12.05.2020.god. u saradnji sa Udruženjem banaka Crne Gore, održan je sastanak predstavnika svih banaka i tima CBCG na čelu sa Guvernerom g-dinom Žugićem i Ministrom Finansija Crne Gore g-dinom Radunovićem. Teme sastanka su bile sumiranje rezultata u naporu obezbjeđenja novih sredstava adekvatnih iznosa i ročnosti za podršku privredi, slijedeći set mjera CBCG sa posebnim osvrtom na razmatranje rezultata moratorijuma, naredna faza podrške klijentima, kao i adekvatnost pripreme banaka u vezi sa implementacijom AQR-a, ili sagledavanja kvaliteta aktive banaka.

Ministar Finansija g-din Radunović ukazao je na neophodnost pravovremenih aktivnosti. Najavio je očekivanu uspješnost pregovora u obezbjeđenju dodatnih sredstava sistemu preko Države, ali je naglašeno da je nophodno dati podršku svima koji istu zaslužuju u skladu sa standardima i prioritetima bankarske prakse prevashodno za SME, proizvodnju, substituciji izvoza, turizmu i sl.

Guverner Žugić je izložio aktivnosti , odluke i doprinos mjera CBCG u smislu relaksacije Obavezne rezerve banaka za 2%, što će doprinijeti dodatnim sredstvima za plasmane klijentima u iznosu od oko 70 miliona eura, ali i smanjenje kamate za banke za 50% ukoliko dođu u situaciju da koriste sredstva Obavezne rezerve. Druga kvalitetna mjera odnosi se na fleksibilan  tretman restrukturiranja kredita u bilansima banaka, gdje klijentima koji dokumentuju pad prometa izazvan pandemijom,  je omogućeno bankama da tretiraju te kredite kao novoodobrene. Sagledavaju se i mogućnosti dodatnog grace perioda nakon moratorijuma postojećeg. Treće, dodatno je omogućeno bankama,  da povećaju izloženost prema jednom licu, odnosno grupi povezanih lica preko propisanih limita izloženosti  do 25 odsto sopstvenih sredstava banke, uz prethodno odobrenje Centralne banke.

Bankari su dali pregled pojedinačnih aktivnosti, sugestija za efikasnije djelovanje, odraz dosadašnjih aktivnosti na poziciju banaka i sagledavanje omogućavanja stvaranja nove vrijednosti u ekonomiji koja je ipak pod uticajem pandemije, stalnost veze interaktivne sa klijentima za pripremu onog što nas očekuje nakon moratorijuma. Prethodno je izneseno da imamo novoobezbjeđenih 80 miliona eura u dvije poslovne banke, da je aktivnost banaka kvalitetna, gdje samo u prvoj sedmici maja je bilo novih 23 miliona plasmana, ili od prvog marta tekuće godine je novoodobrenih 143 miliona eura za 5.648 partija. Likvidna sredstva banaka na nivou Sistema iznose preko 950 miliona eura, Obavezna rezerva banaka koja se drži kod Centralne banke iznosi 256 miliona eura, sama Centralna banka raspolaže sa značajnim sredstvima itd. Banke koje imaju banke majke, vrlo su aktivne u dogovoru dinamike I mogućnosti povlačenja sredstava. Međunarodne adrese sa kojim su u toku pregovori su EBRD, IFC, EBA- European banking authority, koja je naglasila da vrijednost plasmana mora biti u skladu sa standardima neugrožavanja održivosti Sistema na duži rok, dok je EBRD je opredjelio kreditnu podršku za Jugoistočnu Evropu u iznosu od 1 milijarde eura, u cilju podrške preduzetnicima, energetskom sektoru, malim i srednjim preduzećima, trgovinama itd. Pored navedenih adresa, postoji najava kvalitetne saradnje Centralne banke sa Evropskom centralnom bankom  i Bank for international settlements.