Show all

ODRŽANA RADIONICA O BAZELU III i PSD2

09.05.2019. god. u organizaciji Udruženja banaka Crne Gore, traženje bankara, ali i na fonu procesa harmonizacije i implementacije novih propisa, urađena je radionica na temu PSD2, Bazel III zahtjevi i implementacija, kao i IFRS9.

Kvalitetnu prezentaciju, sa tehničkim rješenjima, je uradila firma Facilization iz Tirane, Albanija koja radi u zemlji i inostranstvu, a najviše je kroz partnerski odnos prisutna u EU članicama, Italiji i na Malti.

PSD2; Banke, su u obavezi da obezbjede kvalifikovanim nezavisnim provajderima pristup svojim klijenatim, računima kroz otvorene API (Application program interface). To će omogućiti trećim licima da izgrade finansijske usluge koristeći bačine servise i infrastrukturu. PSD2 i takozvani open banking su neke od najčešće razmatranih tema na bankarskim konferencijama širom Evrope proteklih godina. Ovo nije slučajno: evolucija informacionih tehnologija omogućila je nove poslovne modele da se razvijaju u velikom broju industrija, promjenili su potrošačke navike, a ove promjene penetrirale su i na tržište finansijskih usluga kroz Fintech i BigTech kompanija. PSD2 olakšava ovaj proces sa regulatorne strane, jer omogućava Fintech kompanijama pristup bankarskim bazama podataka u cilju promocije širenja finansijske inovacije.

Bazel III je sveobuhvatan skup reformskih mjera, razvijene od strane Bazelskog komiteta za superviziju banaka, jačanje regulacije, nadzora i upravljanja rizicima bankarskog sektora. Ove mjere imaju za cilj:

– poboljšanje bankarskog sektora i njegovu sposobnost da apsorbuje šokove koji proizilaze iz finansijske i ekonomske stresa, bez obzira na izvor

–  poboljša upravljanje rizikom i upravljanja likvidnosti, kapitalom

–  jačanje transparentnosti i način prezentovanja podataka u banci i prema regulatoru

– na nivou banaka, ili microprudential, propis, koji će pomoći podizanju otpornost pojedinih bankarskih institucija u periodima stresa

– Makroprudencijalne, preventivno djelovanje na sistemski prisutne rizike koji se odražavaju na bankarski sektor, a time imamo i prociklično uvećanje ovih rizika tokom vremena.

Ova dva pristupa nadzora su komplementarni i veća otpornost na individualnom nivou banke smanjuje sistemski prisutne rizike i sledstvene potencijalne šokove.