Show all

Radni sastanak sa World Bank

Na dan 28.09.2018.god. održan je radni sastanak u Udruženju banaka Crne Gore predstavnika Svjetske banke za region, zaduženih za finansijsku saradnju u liku Cevdet Cagdas Unal senior financial sector economist i Denis Mesihović kancelarija WB u Podgorici. Na sastanku su razmjenjene informacije o statusu bankarskog sektora, gdje se konstatovala zavidna likvidnost, solventnost i kapitalizovanost na nivou sistema. Razmjenjene su informacije o započetim projektima, dinamici i saradnji sa institucijama uz konstataciju kvalitetne realizacije garancija WB za državno zaduženje. Razgovarano je o viđenju Udruženja na koji način bi se mogle kvalitetnije podržati targetirane grupe klijenata kao npr. mala i srednja preduzeća, gdje se konstatovalo da kroz likvidnost banaka je jasno da sredstava ima, ali da za ista treba aplicirati na adekvatan način, što znači da edukacija menadžera u privredi mora dobiti kvalitetniju poziciju. Uz artikulisan zahtjev klijenta, brži i kvalitetniji servis banaka može biti ako sistemski banke budu bolje zaštićene u naplati kolaterala, kvalitetniji iskaz poslovanja klijenata, pravnih lica i kroz brzinu rješavanja sudskih sporova koje banke pokreću, gdje iskustva iz razvijenih zemalja su dobrodošla, a kroz novu legislativu će biti i uvažena.

Upoznati smo da se priprema nova definicija NPL u skladu sa EU definisanosti te problematike. U procesu je izrada ispravke i dopune zakona o stečaju, zakona o bankama, zakona o osiguranju depozita u saradnji sa centralnim bankama Njemačke, Holandije i Hrvatske kroz twining program. Svakako će o rezultatima kroz prikaz nacrta biti prilike i za konkretnije komentare optimalnosti u inplementacije, što treba da dovede do optimalnih okvira za finansijski sistem u cjelini.