Show all

Asset Quality review – kvalitet Aktive

Na dan 26.06.2018.god. održana je radionica  u organizaciji  Udruženje banaka Crne Gore i PricewaterhouseCoopers (doing business as PwC) kancelarija u Beogradu, na temu sagledavanja kvaliteta aktive banaka, na osnovu PwC iskustva u AQR-u sprovedenom u Srbiji i zemljama u regionu.

AQR analiza sprovodi se  se u cilju procjene usklađenosti računovodstvenih politika i rezervacija banaka sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i provjere postupanja banaka po regulativi  u dijelu klasifikacije aktive i obračuna rezervi za procjenjene gubitke.

Jedan od vodećih problema finansijskog sektora su NPL-ovi bankarskog sistema. U tom kontekstu, precizno procenjivanje kvaliteta aktive je sama po sebi važna i odgovornost u skladu sa dobrom praksom bankarskom. Preispitivanje kvaliteta aktive je evropska inicijativa u cilju povećanja transparentnosti, čiji je glavni cilj da se povrati poverenje međunarodnih investitora u stabilnost finansijskog sistema EU kojoj i mi težimo. Asset Quality reviw pregled (AQR) sadrži opštu procjenu rizika banaka i stres test (St), kako bi se provjerila otpornost u slučaju nepovoljnih tržišnih uslova.

Sama prezentacija je bila strukturirana oko sledece agende:

  1. uvod – o AQR projektu
  2. AQR metodologija – ECB manual i varijacije
  3. pristupi u regionu – Srbija, Bugarska, BiH/RS
  4. priprema banaka za AQR
  5. iskustva iz prakse u sprovodjenju AQR
  6. rezultati i implikacije

Predavač je bio Nikola Stamenić, Senior Manager, Financial Services, PricewaterhouseCoopers doo Beograd, regionalni direktor PWC i kolega iz PWC Stamenić.