Show all

ODRŽAN SASTANAK SA GUVERNEROM

Na dan 20.06.2018.god. održan je sastanak sa Guvernerom Centralne banke Crne Gore g-dina Radoja Žugića i Generalnog sekretara Udruženja banaka Crne Gore g-dina Bratislava Pejakovića. Na sastanku su razmjenjeni stavove oko aktuelnih tema koje se tiču bankarskog sektora. Teme su bile od tekućih, što se tiče međunarodne, regionalne i unutar Crne Gore problematike tretiranja  naplate nadoknada za obradu kredita do infrastrukturno bitnih za sistem bankarski. Razgovaralo se o Zakonu o bankama, twining programu i koja je očekivana dinamika usvajanja kako zakona tako i podzakonskih akata. U toku su završni stavovi povodom nacrta izmjena i dopuna  Zakona o osiguranju depozita. Problematika FATCA, pravno definisana podzakonksa akta i tehnička primjena u vidu ifnormacije o stavu Udruženja o izvještavanju Poreske uprave.  Problematika Javnih izvršitelja gdje su banke servis, ali gdje se dovodi reputacioni status kroz pogrešna tumačenja javnosti.

Razgovarano je o uključivanju ljudi iz CBCG u izradi anti fraud foruma, gdje bi Udruženje bilo nosioc posla i formalizovao ovu značajnu akciju banaka Crne Gore.

Udruženje ima priliku da se pohvali sa velikim brojem radionica o najvažnijim strateškim i operativnim poslovima banaka, gdje su stalni pozivi za CBCG službenike da učestvuju u radionicama UBCG bez plaćanja kotizacije. Pomenuta jei dobra saradnja institucija gdje je Udruženja učestvovalo sa CBCG u donaciji od 15.000 eura, kliničkom centru u Podgorici, participiralo u investicionim radovima na zgradi u kojoj je Udruženje zakupac prostora, a vlasništvo je CBCG, donatorskoj aukcija slika, gdje se dio sredstava uputio Dječijem domu Mladost u Bijeloj, ali i o potencijalnim akcijama ubuduće itd.