Show all

Memorandum regionalne bankarske saradnje sa UBS

U Beogradu je zaključen Memorandum o saradnji Udruženja banaka Crne Gore i Udruženja banaka Srbije, koje su potpisali Generalni sekretari Bratislav Pejaković i Veroljub Dugalić. Ovim Memorandumom je samo formalizovana dobra saradnja, ali se dao i novi pečat podrške poslovnim vezama. Uz razmjenu informacija o finansijskim i bankarskim zakonima i regulativi, radiće se na povećanju prestiža bankarskog sistema, imidža i povjerenja u bankarski sistemu, promociji visokih standarda i korporativnom upravljanju u bankarstvu, kao i upoznavanje sa novim bankarskim tehnologijama. Na tom fonu organizovaće se forumi, konferencije, seminari, simpozijumi, radionice i drugi skupovi na bazi zajedničkog interesa.

Misija Udruženja banaka Crne Gore je proaktivno anticipiranje potrebe banaka, praćenje trendove novog doba, što podrazumjeva na vrijeme ukazati na promjene u načinu funkcionisanja banaka u regionu i šire uz sugerisanje primjene dobre prakse, od operativnih dostignuća do digitalizacije. Nove tehnologije zahtjevaju nova znanja, gdje Udruženje na fonu prethodnog obezbjeđuje kvalitetne predavače, referentne iz EU i regionalno priznatih, po aktuelnim temama od platnog prometa, SWIFT-a , Syber siguronosnih mjera, međunarodnih računovodstvenih standarda, Bazelskih principa do opertivnih problema i slično što objedinjuje kompleksno bankarsko poslovanje. Potom omogućava se odlazak bankara u inostranstvo na edukaciju, gdje moramo naglasiti da pored zaposlenih u komercijalnim bankama na svim radionicama koji se dotiču i regulatora su pozvani i predstavnici CBCG. Uz prethodno, Udruženja daje medijsko pojašnjenje poslovnoj i laičkoj javnosti o poslovanju banaka, gdje se koristi i časopis “Bankar“ kao lična karta i prezentacije bankarstva Crnogorskog, kako domaćim insistucijama, tako i inostranim, od Evropske komisije, misije MMF-a i Svjetske banke, do diplomatskog kora itd. Kroz reakcije čitalaca znamo da je “Bankar” informativan, a time i čitan. Udruženje je član i ima kvalitetnu konekcija sa Evropskom Bankarskom Federacijom, Međunarodnim bankarskim savjetom i Interbalkanskim forumom, gdje se prezentuje domaće bankarstvo i biva se u toku sa harmonizacijom zakonskih propisa sa EU, ali kroz međunarodnu aktivnost i imamo i podršku tehničku za eventualne probleme u poslovanju Udruženja. Pored prethodnog, značajna obaveza je tretiranje zakonskih i podzakonskih akata koji utiču na poslovanje banaka, a radi se preko 14 Odbora koje sačinjavaju profesionalci iz banaka za konkretne oblasti, čiji rad koordinira Udruženje i u skladu sa tim je i direktna komunikaciju sa CBCG i Ministarstvom finansija. Preko našeg predstavnika u Fondu za zaštitu depozita zaokružujemo informativno finansijske podatke o stabilnosti sistema. Udruženje u pristupu bankamane pravi razlliku na velike, male, inostrane, ili domaće, jer su sve članice na istom nivou obaveza i prava kako kod Regulatora tako i u samom Uruženju, gdje je cilj svih stabilan, likvidan, potentan bankarski sistem da bi na kvalitetan način pratio investicije i razvoj privrede i društva crnogorskog. Prirodna je direktna komunikacija banaka sa Regulatorom u sferi direktnih stavki, ali sinergijom svih članica i definisanim, usaglašenim stavovima svih članica Udruženja banaka, svako obraćanje Regulatoru ima svojuspecifičnu težinu, što pojedinačna obraćanja ne mogu imati.