Show all

Sastanak u Upravi prihoda i carina Crne Gore

Dana 27.07.2021. godine u Upravi prihoda i carine Crne Gore, sa direktorom Damjanovićem održan je sastanak sa predstavnicima Udruženja banaka. Na sastanku su obnovljene inicijative:

  • Razmjene podataka sa PU koji će omogućiti bankama kvalitetniju uvid u podatke kojim se smanjuje rizik, kroz provjerene podatke, digitalizaciju poslovanja, ali i veći stepen urednosti plaćanja poreza. Obrađeni su tehnički, pravni i organizacioni aspekt, a treba pristupiti realizaciji.
  • Potreba PU u dijelu podataka za potpuniji uvid u zaduženost obveznika kod banaka može se zadovoljiti kroz RKB Centalne banke, gdje i sami klijenti mogu da donesu izvod iz istog na zahtjev PU.
  • Pitanja u dijelu poreskog tretiranja banaka kao specifičnih pravnih lica, posebno će se tretirati kroz približavanje regionalne prakse, a sa akcentom na detaljniju razradu, obrazloženje izraza „izvršeno ispravljanje“ i izraza „ otpis vrijednosti“.

Intencija je u skladu stava Savjeta za konkurentnost i procesa digitalizacije, uvezivanje IT sistema Poreske uprave i poslovnih banaka da bi banke bile u mogućnosti da po automatizmu preuzimaju podatke o zaradama za klijente koji elektronski apliciraju za kredit i koji daju saglasnost za uvid u podatke o zaradama. Banke bi putem WEB servisa, kriptovanog VPN kanal preuzimale ove podatke. Ovdje bi se u cilju ubrzavanja realizacije razmatralo rješenje koje ne podrazumjeva novi token za identifikaciju banaka, već bi se veza mogla ostvariti putem sertifikata koji ispunjava uslove, a koji bi bio dogovoren između PU i UBCG. Podaci bi  bili parametrizovani, što nači isti za sve banke.

Dogovoreno je da bi UBCG i PU potpisali ugovor/memorandum o saradnji u kome bi se definisalo gore navedeno i po čijem potpisivanju bi se omogućilo bankama da pristupe ovim podacima, po definisanim uslovima.