Najava seminara

  • Seminar u saradnji sa ATTF u Luksemburgu RISK MENADZMENT U BANKAMA (osnovni nivo) od 20. - 29.marta 2017. Prijave do 03. februara 2017. godine. Opširnije ...

  • Sprečavanje pranja novca i Anti'-fraud , u saradnji sa PWC, 6. aprila 2017.godine u 10 sati. Opširnije ...

  • Seminar "Menadžment ljudi - za timski menadžment" u Luksemburgu (ATTF) od 14-19 maja 2017. godine. Prijave do 24.marta 2017.god. na mail UBCG. Opširnije ...

  • Seminar "Strateški menadžment u bankama" u saradnji sa ATTF, u Luksemburgu od 29.maja - 02. juna 2017. godine. Prijave na mail UBCG do 17.aprila tekuće godine. Opširnije ...

  • Seminar u saradnji sa ATTF: Finansiranje malih i srednjih preduzeća u Luksemburgu od 12 - 16 juna 2017. godine. Prijave do 1.maja 2017. godine na mail UBCG. Opširnije...

  • CAMBOS seminar sa ATTF u Luksemburgu, od 26.juna do 4. jula 2017. godine. Prijave do 4.maja 2017. godine. Opširnije...

  • Seminar CERTIFIED INTERNATIONAL PORTFOLIO AND RELATIONSHIP MANAGER, u saradnji sa ATTF u Luksemburgu od 18-22 septembra 2017. Prijave do 10.aprila na mail UBCG. Opširnije ...
EBF_logo


IBA_logo


ATTF_logo

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama bankarskog sektora u Crnoj Gori?
 

Login Form

O nama PDF Štampa El. pošta

Udruženje banaka Crne Gore je nevladino udruženje sa sjedištem u Podgorici.

Članice Udruženja su sve banke koje imaju licencu za rad kod Centralne banke Crne Gore. Kao neprofitna organzacija sredstva za rad obezbjeđuje iz doprinosa članica.

Udruženje banaka je osnovano radi unapređivanja bankarskog poslovanja svojih članica, organizovanja i uspostovljanja poslovne saradnje sa partnerima u zemlji i inostranstvu, radi zastupanja i zaštite zajedničkih interesa članica kod Centralne banke Crne Gore, nadležnih državnih organa i organizacija i pred međunarodnim organizacijama i institucijama.

Djelatnost Udruženja posebno obuhvata ujednačavanje i usklađivanje bankarske prakse sa standardima Evropske unije, njegovanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala i utvrđivanje pravila poslovnog ponašanja članica međusobno i sa trećim licima.

Uspostavljena je dobra saradnja sa ATTF- Agencijom za transfer finasijske tehnologije iz Luksemburga, na organizaciji obuke kadrova u oblasti bankarsko – finansijske struke i izdavanju odgovarajućih certifikata, kao i sa Varšavskim institutom za bankarstvo.

Djelatnost Udruženja ostvaruje se radom organa i tijela Udruženja: Skupštine, Upavnog odbora, Generalnog sekretara, Suda časti i Arbitraže.

Kao oblici organizovanja i rada Udruženja za pojedine oblasti djelatnosti obrazovani su stručni odbori. Stručni odbori, formirani kao radna i savjetodavna tijela Upravnog odbora, su:

Odbor za internu reviziju i kontrolu,

Odbor za problematiku sprečavanja pranja novca i finanansiranje terorizma,

Odbor za bankarske standarde,

Odbor za platni promet,

Odbor za poslove sa građanima,

Odbor za monetarno-kreditnu politiku,

Odbor za pravna pitanja,

Odbor za računovodstvo,

Odbor za poslove sa inostranstvom,

Odbor za kartičarstvo,

Komisija za prevenciju zloupotreba platnih kartica,

Odbor za usklađenost poslovanja (Compliance),

Odbor za bezbjednost i zaštitu,

Odbor za Informacionu tehnologiju,

Odbor za upravljanje rizicima.

 


Rad Udruženja, njegovih organa i tijela je javan a za potrebe informisanja pokrenut je Bilten koji izlazi periodično.

Kodeks poslovnog ponašanja banaka donijet je 2004.godine i isti predstavlja skup načela i pravila po kojim postupaju banke u Crnoj Gori, posebno uvažavajući slobodu bankarskog tržišta i eliminisanje nelojalne konkurencije.

Udruženje banaka Crne Gore je pridruzeni clan EBF (Evropske Bankarske Federacije) sa sjedistem u Briselu, kao i punopravni clan Interbalkanskog Foruma udruzenja banaka balkanskih zemalja.

 

 

   insurance   tel/fax:  +382 0(20) 232 028  ; e-mail: udruzenjebanaka@t-com.me