Pitanja i odgovori

1PITANJE: Koje su specifičnosti plaćanja uvoza u USD valuti?

ODGOVOR:

Globalno posmatrano USD valuta predstavlja najčešće korišćenu valutu i to kako kod plaćanja u korist korisnika sa sedištem u SAD-u, naplata iz SAD-a, tako i kod transakcija u toj valuti između trećih zemalja. Istovremeno USD valuta je masovno korišćena kod trgovanja hartijama od vrednosti.

Platni promet u USD valuti se odvija preko dva kliring sistema koji se nalaze u SAD-u a to su:

- CHIPS, koji se pretežno koristi za obavljanje prekograničnih plaćanja (eng. Cross-border) i

- Fedwire, koji se uglavnom koristi za plaćanja unutar SAD-a.

Oba američka kliring sistema koriste sopstvene mreže. Za razliku od SWIFT mreže, koja pruža tri opcije troškova izvršenja naloga za plaćanje, američki kliring sistemi koriste samo jednu opciju troškova, shodno kojoj troškove izvršenja naloga plaća isključivo korisnik priliva. Konačan iznos priliva koji se odobrava računu korisnika priliva je uvek umanjen za troškove angažovanja svih banaka koje učestvuju u izvršenju svakog pojedinačnog naloga.

Poslovanje sa SAD uvek treba identifikovati sa valutom USD. Kao specifičnost platnog prometa u USD valuti svakako treba imati u vidu činjenicu da SAD, kao i Kanada, Australija, Novi Zeland i neke druge zemlje, nisu pristupile IBAN sistemu, čije su članice gotovo sve evropske države, kao neke države izvan Evrope.

Plaćanja za Kanadu se najčešće obavljaju u valuti kanadski dolar (CAD). Takođe se koristi i USD, što nalaže obavezu pribavljanja instrukcija od prodavca za željenu valutu plaćanja, a koja sadrže sve neophodne pojedinosti u vezi sa korespondentom kanadske banke za USD-valutu. U protivnom, kupac u potpunosti snosi rizik pogrešno disponiranih sredstava, odn. dodatnih troškova.

Kada je reč o korišćenju USD-valute posebnu pažnju svakako treba obratiti na plaćanja u sledeće zemlje:

  1. NR Kina - po pravilu se koristi USD, te u novije vreme sve više domicilna valuta kineski juan (CNY), a znatno ređe EVRO. Preporučuje se da se od prodavca iz Kine zatraže instrukcije za naplatu u željenoj valuti. Posebnu je važno od prodavca zatražiti instrukcije za plaćanje u navedenim valutama, ukoliko je prodavac rezident Hongkonga odnosno Makaoa, kao specijalnih teritorija izvan NR Kine (eng. Mainland);
  2. Rusija – posle dugog perioda apsolutne dominacije USD- valute u platnom prometu sa Rusijom, sada se plaćanja pretežno vrše u ruskoj rublji (RUB), i u Evru. Zbog uvođenja Sankcija od strane OFAC/EU u odnosu na Rusiju, a povodom Krima, plaćanja u USD valuti se obavljaju veoma selektivno, te se preporučuje maksimalan oprez u smislu neophodnih provera svake pojedinačne firme kao potencijalnog prodavca odn. korisnika priliva, uključujući sve pojedinosti vezane za osnivače odn. stvarne vlasnike kapitala pojedinačnih firmi.

USD- regulatori finansijskog tržišta omogućavaju izmenu datuma plaćanja u smislu vršenja odobrenja računa korisnika sredstava sa tačno određenim datumom u prošlosti (eng. back valuation), a koja se može primeniti na sva već izvršena USD plaćanja. Maksimalan rok za iniciranje promene datuma izvršenja plaćanja je 23 (dvadesettri) meseca od inicijalnog datuma plaćanja. S tim u vezi preporuka potencijalno zainteresovanim nalogodavcima plaćanja da se blagovremeno kod svoje poslovne banke u zemlji interesuju za mogućnosti korišćenja predmetnog modela, polazeći od važećih propisa u zemlji sedišta nalogodavca-uvoznika. Administrativna naknada za izmenu datuma izvršenja plaćanja iznosi USD 300,00 po pojedinačnoj transakciji.

   
2PITANJE: U postupku javne nabavke (tendera) naručilac je zahtevao od ponuđača da, pored ostale dokumentacije, prezentuje original bankarske garancije za ozbiljnost ponude izdate na memorandumu banke. Ponuđač je dostavio original bankarske garancije, čije je margina probušena radi odlaganja u registrator uz ostalu zahtevanu dokumentaciju.. Naručilac nije u konkursnoj dokumentaciji naveo pojedinosti u pogledu izgleda odn. načina pakovanja i dostavljanja bankarske garancije. Da li je izgled garancije određen zakonom odnosno nekim drugim propisom?
ODGOVOR:

Članom 6. Zakona o bankama („ Sl. list Crne Gore“, br. 17/08 i 44/10) uređeni su poslovi banke utoliko što banka može obavljati bankarske poslove, kao što su depozitni i kreditni poslovi. Pored navedenih poslova, banka može obavljati i poslove izdavanja garancija. Članom 1186. Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG br. 47/2008) utvrđena obaveza banke kao izdavaoca garancije u odnosu na korisnika garancije u smislu plaćanja pod tačno određenim uslovima . Istim Zakonom je utvrđeno da garancija mora biti izdata u pisanoj formi. Pri tome ni jednim od navedenih zakona, kao ni bilo kojim drugim propisom, nisu utvrđeni izgled i sadržaj garancije.

Sve pojedinosti u vezi sa izdavanjem garancije pravno lice odnosno preduzetnik kao nalogodavac dogovara sa svojom poslovnom bankom, o čemu se zaključuje ugovor. Garancije izdate od strane banke za korisnika u zemlji sedišta naručioca javne nabavke se izdaju na maternjem jeziku i to na memorandumu banke i iste se potpisuju od strane ovlašćenog/ovlašćenih lica banke, a u skladu sa internim pravilima i procedurama same banke. Na zahtev pravnog lica odnosno preduzetnika banka može izdati garanciju za potrebe učešća u postupku javne nabavke, uz poštovanje zahteva utvrđenih pozivom za podnošenje ponuda u pogledu elemenata garancije koja predstavlja jedan od zahtevanih dokumenata.

Eventualna zapažanja naručioca u vezi sa podnetom garancijom, koja nisu suštinske prirode, već se odnose na određene estetske karakteristike samog dokumenta garancije, a koje kao takve nisu bile striktno isključene ili zabranjene u pozivu za podnošenje ponude za učešće u javnoj nabavci, mogu biti:

- tolerisane odnosno prihvaćene od strane naručioca ili

- osporene ili odbijene od strane naručioca, bez mogućnosti naknadne prezentacije traženog dokumenta, koji je ocenjen kao nepodoban odnosno neodgovarajući, budući da je pregled pristiglih ponuda izvršen u skladu sa tenderskom procedurom, a što znači po isteku roka za podnošenje prijava za učešće od strane zainteresovanih ponuđača.

S obzirom na napred navedeno preporučuje se da potencijalni učesnici na tenderu detaljno i sveobuhvatno sagledaju sve propozicije i zahteve tenderskog postupka, te u slučaju potrebe upute pitanja i zatraže objašnjenja od naručioca u cilju izbegavanja eventualnih propusta i/ili problema.