September 4, 2018

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OECD-A

Na dan 4.09.2018.god. u Udruženju banaka Crne Gore održan je sastanak sa predstavnicima OEBSa vezano za učešće u programu tehničke pomoći iz oblasti finansijske edukacije. Sastanku, su prisustvovali gdj-a  Andrea GRIFONI, analitičar i Adele ATKINSON, viši analitičar iz odjeljenja za finansijsku edukaciju i zaštitu potrošača, Direkcije za finansijska tržišta Sekretarijata  OEBSa, kao i predstavnici CBCG. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i njena Međunarodna mreža za finansijsku edukaciju (OECD/INFE) pokrenule su Projekat Tehničke pomoći u oblasti finansijske edukacije kroz podršku Ministarstva finansija Holandije u okviru Programa zajedničke konstituence u trajanju od pet godina (2018-2022). Projekat će uključivati sedam zemalja […]
July 12, 2018

Sastanak predstavnika CBCG i komercijalnih banaka u UBCG

Na dan 12.07.2018.god. u skladu sa inicijativom banaka i prepoznatim problemom tumačenja oglašavanja banaka po konkretnim kreditnim proizvodima u medijima, a u cilju izbjegavanja tumačenja i eventualnih konsekvenci koje naglašava Regulator, u dogovoru sa predstavnicima CBCG održan je sastanak u prostorijama Udruženja. Problem koji se želio prevaziđi jeste ukazivanje na dobru praksu i postojeće primjera pokrenutih prekršajnih postupak protiv pojedinih banaka od CBCG, koji su na žalost bili na štetu banaka. Na sastanku je naglašena potreba kontinuiranje komunikacije sa predstavicima Regulatora preko koje će se definisati, što oglasi treba da sadrže, kako bi svi bili sigurni da Zakon o potrošačkim […]
July 9, 2018

Prezentacija drugog Projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede u Crnoj Gori (MIDAS 2)

Na dan 9.jul 2018.god. u organizaciji Svjetske banke i Udruženja banaka CG na dan 9 jul,  u prostorijama koje koristi UBCG, Novaka Milošev bb, održala se prezentacija Projekta Midas 2. Ova komponenta se realizuje kroz davanje grantova u iznosu od 50-60% od ukupnog iznosa investiranih sredstava, gje banke mogu naći interes da kvalitetno, na duži period podrže svoje klijente uz mogućnost granta World Bank DC Washington. Projekat MIDAS 2  finansira Svjetska banka na osnovu IBRD zajma, a sprovodi ga Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Cilj Projekta je da se unaprijedi konkurentnost poljoprivrede i ribarstva kroz unaprijeđeno pružanje pomoći od strane […]
July 6, 2018

GDPR radionica

Na dan 06.07.2018.god. u organizaciji UBCG i Atos, IT company, u prostorijama koje koristi UBCG održana je radionica povodom realizacije GDPR (General Data Protection Regulation) Direktive EU čija zakonska primjena u EU je otpočela 25.maja 2018.god. GDPR se bavi pitanjima zaštite privatnih informacija i predviđa niz mjera zaštite koje se moraju usvojiti u ispunjenju regulatornih zahtjeva. GDPR se ne odnosi samo na podatke i postupanja sa njima, odnosi se i na poslovne procese, te na one koji procesuiraju podatke. Cilj radionice je bio da se ključni ljudi bliže upoznaju sa  GDPR tematikom iz praktične perspektive, da bi razumjeli na koje […]
June 27, 2018

Twinning projekt u ojačavanju finansijskog sektora CG

Na dan 27.06.2018.god. predstavnici Udruženja banaka CG prisustvovali su predstavaljanju Twinning projekta „Support to regulation of financial services“. Projekt se implementira kroz podršku konzorcijuma Deutsche banke Germany, Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga, Hvrvatske centralne banke, BaFin Germany i DeNederlandScheBank – Centralne banke Holandije. Sa strane Crne Gore glavni partneri su Centralna banka CG, Agencija za superviziju osiguranja, Komisija za HoV i Vlada Crne Gore. Prezentaciju je otvorio CG lider Twinning projekta g-din Zoran Đikanović, a onda su svoj doprinos u prezentaciji dali g-din Aivo Orav ambasador EU u Crnoj Gori, Peter Kruschel lider Twinning projekta ispred konzorcijuma, Hans Gunther […]
June 26, 2018

Asset Quality review – kvalitet Aktive

Na dan 26.06.2018.god. održana je radionica  u organizaciji  Udruženje banaka Crne Gore i PricewaterhouseCoopers (doing business as PwC) kancelarija u Beogradu, na temu sagledavanja kvaliteta aktive banaka, na osnovu PwC iskustva u AQR-u sprovedenom u Srbiji i zemljama u regionu. AQR analiza sprovodi se  se u cilju procjene usklađenosti računovodstvenih politika i rezervacija banaka sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i provjere postupanja banaka po regulativi  u dijelu klasifikacije aktive i obračuna rezervi za procjenjene gubitke. Jedan od vodećih problema finansijskog sektora su NPL-ovi bankarskog sistema. U tom kontekstu, precizno procenjivanje kvaliteta aktive je sama po sebi važna i odgovornost […]