May 15, 2019

Održan sastanak sa predstavnicima Uprave prihoda CG

Održan sastanak sa predstavnicima Uprave prihoda CG koji su angažovani za upodobljavanje poreske politike prema bankama kao posebnim privrednim društvima koja se ne mogu tretirati na isti način kao druga korporativna društva. Tretiran je Zakon o porezu na dobit pravnih lica, gdje postoji specifičnost banaka u dijelu definicije otpisa i ispravke vrijednosti, gdje su dati u pisanoj formi prijedlozi izmjena i dopuna zakona koja su pripremili predstavnici Odbora za računovodstvo i predstavnik CKB u savjetu Velikih poreskih obveznika. Tretirana je osnovica za porez na dobit, Efekti grešaka prethodnih perioda, promjene računovodstvenih politika i novim računovodstvenih standarda – MRS 8 i […]
May 14, 2019

ODRŽANA KONFERENCIJA “BANKE ZA ODRŽIV RAZVOJ”

U Tirani je obilježeno 20 godina postojanja Asocijacije albanskih banaka, na kome su gosti bili i predstavnici UBCG, Bratislav Pejaković- generalni sekretar i Nebojša Đoković-savjetnik. U sklopu obilježavanja jubileja, održana je i međunarodna konferencija “ Banks for Suistainable Development” koju je otvorio guverner Centralne banke Albanije, gospodin Gent Sajko i predsjednik AAB gospodin Silvio Pedrazzi. Konferencija je održana u Hotelu International u obliku dva panela : Uloga i odgovornosti za održivu budućnost i Bankarske promjene u Regionu. Gosti su između ostalih bili predstavnici EBRD, Evropske bankarske federacije, Evropske investicione banke, udruženja banaka Grčke i Srbije itd.
May 10, 2019

ODRŽAN SASTANAK SA DELEGACIJOM MMF-A

Predstavnici MMF-a, David Rozumek i Valter Borges de Araujo Neto, razgovarali su sa predstavnicima UBCG, generalnim sekretarom Bratislavom Pejakovićem sa saradnicima na temu aktuelne situacije u bankarskom sektoru Crne Gore. Poseban osvrt je bio na kreditnom riziku, likvidnosti banaka, harmonizaciji propisa sa propisima EU, razvoju novih proizvoda i mogućnostima unapredjenja bankarskog poslovanja na malom tržištu kakvo je crnogorsko. Takođe, prezentovan je dosadašnji rad Udruženja, buduće aktivnosti i projekti.
May 10, 2019

Održan je sastanak sa predstavnikom Budapest Institute banking

10.05.2019.god. u Udruženju banaka Crne Gore održan je sastanak sa predstavnikom Budapest Institute banking g-dinom Gergely Fabian, CEO ove institucije, gdje su prezentovani servisi ovog Instituta, koji se prevashodno bavi obukom bankara, na svim nivoima i po svim aktivnostima banaka. Udruženje banaka CG u želji da obezbjedi što kvalitetniju edukaciju, praćenje trendova u bankarskom poslovanju, kao i adekvatno predstavljanje standarda upriličilo je razmatranje nove opcije za obuku bankara. Bankarsko poslovanje je specifično, ljudi u bankama moraju da su u konstantnom procesu usvjanja znanja, jer su promjene kako u tehnološkom, regulatornom, tako i IT okruženju konstantne, gdje harmonizacija sa EU direktivama, […]
May 9, 2019

ODRŽANA RADIONICA O BAZELU III i PSD2

09.05.2019. god. u organizaciji Udruženja banaka Crne Gore, traženje bankara, ali i na fonu procesa harmonizacije i implementacije novih propisa, urađena je radionica na temu PSD2, Bazel III zahtjevi i implementacija, kao i IFRS9. Kvalitetnu prezentaciju, sa tehničkim rješenjima, je uradila firma Facilization iz Tirane, Albanija koja radi u zemlji i inostranstvu, a najviše je kroz partnerski odnos prisutna u EU članicama, Italiji i na Malti. PSD2; Banke, su u obavezi da obezbjede kvalifikovanim nezavisnim provajderima pristup svojim klijenatim, računima kroz otvorene API (Application program interface). To će omogućiti trećim licima da izgrade finansijske usluge koristeći bačine servise i infrastrukturu. […]
May 7, 2019

ODRŽAN SASTANAK RADNE GRUPE

Radna grupa za elektronsko plaćanje administrativnih taksi održala je sastanak u Ministarstvu javne uprave. Cilj ovog radnog tijela je unapređenje i podsticaj digitalizacije u društvu, kako bi se smanjilo plaćanje gotovim novcem, a u isto vrijeme olakšalo korisnicima da plaćaju administrativne takse putem POS terminala. U ovom značajnom projektu koji bi uskoro trebalo da zaživi u praksi, osim ministarstava javne uprave i finansija, uključene su i banke i UBCG preko svog predstavnika Nebojše Đokovića.