June 23, 2017

Bankar br. 38

Iz štampe je izašao novi, 38.broj časopisa za bankarstvo i finansije Bankar. SADRŽAJ
June 20, 2017

Održana prezentacija „Customer Security Programme”

Petak, 16.jun 2017.godine U organizaciji Udruženja banaka Crne Gore i međunarodne organizacije za bankarsku i finansijsku komunikaciju SWIFT u petak, 16.06.2017, u hotelu Centreville održana je prezentacija programa za praćenje sigurnosti sistema, Customer Security Programme, koji je SWIFT osmislio u cilju podizanja svijesti u bankama, članicama mreže, o značaju konstantnog unapređivanja sigurnosti ne samo SWIFT-ovog sistema vec i cjelokupnog bankarskog IT sistema. Pored operativaca SWIFT-a ovom događaju  pristustvovali su izabrani CISO i šefovi sigurnosti IT sistema i rukovodioci IT sektora. U sklopu Customer Security Programme (CSP) SWIFT je razvio set od 27 siguronosnih kontrola (16 obaveznih i 11 preporučenih). SWIFT korisnici će biti u obavezi da u narednoj godini sve obavezne kontrole implementiraju u svojoj lokalnoj SWIFT infrastrukturi. Lista svih kontrola i objašnjenja se nalazi u dokomentu SWIFT Ceustomer Security Framework koji je proslijejen svim bankama u Crnoj Gori. , a kao dopuna preoporučeno je bankama da uđu u Supplementary guide koji je moguće naći na SWIFT stranici pod Knowledge base tip 5020786. Preporuka bankarima je da uđu oba link-a kako bi kroz upoznavanje sa setom predviđenih kontrola bili u mogućnosti da odgovore da li su im jasne id a li smatrate das u detalji implementacije kompletni, odnosno svi pristutni bankari imaće mogućnost kroz sesije SWIFT-a dobiju objašnjenja. Prezentaciju je održao stručnjak SWIFT-a za sigurnost, G-din Bernard Spic.
June 19, 2017

Memorandum regionalne bankarske saradnje sa UBS

U Beogradu je zaključen Memorandum o saradnji Udruženja banaka Crne Gore i Udruženja banaka Srbije, koje su potpisali Generalni sekretari Bratislav Pejaković i Veroljub Dugalić. Ovim Memorandumom je samo formalizovana dobra saradnja, ali se dao i novi pečat podrške poslovnim vezama. Uz razmjenu informacija o finansijskim i bankarskim zakonima i regulativi, radiće se na povećanju prestiža bankarskog sistema, imidža i povjerenja u bankarski sistemu, promociji visokih standarda i korporativnom upravljanju u bankarstvu, kao i upoznavanje sa novim bankarskim tehnologijama. Na tom fonu organizovaće se forumi, konferencije, seminari, simpozijumi, radionice i drugi skupovi na bazi zajedničkog interesa. Misija Udruženja banaka Crne Gore je proaktivno anticipiranje potrebe banaka, praćenje trendove novog doba, što podrazumjeva na vrijeme ukazati na promjene u načinu funkcionisanja banaka u regionu i šire uz sugerisanje primjene dobre prakse, od operativnih dostignuća do digitalizacije. Nove tehnologije zahtjevaju nova znanja, gdje Udruženje na fonu prethodnog obezbjeđuje kvalitetne predavače, referentne iz EU i regionalno priznatih, po aktuelnim temama od platnog prometa, SWIFT-a , Syber siguronosnih mjera, međunarodnih računovodstvenih standarda, Bazelskih principa do opertivnih problema i slično što objedinjuje kompleksno bankarsko poslovanje. Potom omogućava se odlazak bankara u inostranstvo na edukaciju, gdje moramo naglasiti da pored zaposlenih u komercijalnim bankama na svim radionicama koji se dotiču i regulatora su pozvani i predstavnici CBCG. Uz prethodno, Udruženja daje medijsko pojašnjenje poslovnoj i laičkoj javnosti o poslovanju banaka, gdje se koristi i časopis “Bankar“ kao lična karta i prezentacije bankarstva Crnogorskog, kako domaćim insistucijama, tako i inostranim, od Evropske komisije, misije MMF-a i Svjetske banke, do diplomatskog kora itd. Kroz reakcije čitalaca znamo da je “Bankar” informativan, a time i čitan. Udruženje je član i ima kvalitetnu konekcija sa Evropskom Bankarskom Federacijom, Međunarodnim bankarskim savjetom i Interbalkanskim forumom, gdje se prezentuje domaće bankarstvo i biva se u toku sa harmonizacijom zakonskih propisa sa EU, ali kroz međunarodnu aktivnost i imamo i podršku tehničku za eventualne probleme u poslovanju Udruženja. Pored prethodnog, značajna obaveza je tretiranje zakonskih i podzakonskih akata koji utiču na poslovanje banaka, a radi se preko 14 Odbora koje sačinjavaju profesionalci iz banaka za konkretne oblasti, čiji rad koordinira Udruženje i u skladu sa tim je i direktna komunikaciju sa CBCG i Ministarstvom finansija. Preko našeg predstavnika u Fondu za zaštitu depozita zaokružujemo informativno finansijske podatke o stabilnosti sistema. Udruženje u pristupu bankamane pravi razlliku na velike, male, inostrane, ili domaće, jer su sve članice na istom nivou obaveza i prava kako kod Regulatora tako i u samom Uruženju, gdje je cilj svih stabilan, likvidan, potentan bankarski sistem da bi na kvalitetan način pratio investicije i razvoj privrede i društva crnogorskog. Prirodna je direktna komunikacija banaka sa Regulatorom u sferi direktnih stavki, ali sinergijom svih članica i definisanim, usaglašenim stavovima svih članica Udruženja banaka, svako obraćanje Regulatoru ima svojuspecifičnu težinu, što pojedinačna obraćanja ne mogu imati.
June 19, 2017

Samit ministara finansija, guvernera i diretkora poreskih uprava regiona

16-17 jun Bečići, Crna Gora Na samitu ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona “Finansijska stabilnost regiona u novom globalnom okruženju” prisustvovali su Predsjednik Udruženja banaka Crne Gore Esad Zaimović i generalni sekretar Udruženja Bratislav Pejaković. Na samitu su se mogle čuti preporuke guvernera centralnih banaka iz regiona ministrima finansija, kako do bolje kooordinacije monetarne i fiskalne politike. Rasparavljalo se kako o uticaju kvantitavtivnih olakšica ECB na monetarnu politiku, kamatne stope i kurseva lokalnih valuta na Zapadnom Balkanu, mogućim eksternim šokovima, stabilnosti banakarskog sektora do rješavanja problematičnih kredita kao pretpodstavke za povećanje kreditne aktivnosti banaka – iskustva iz regiona. Tema Samita je bila i Finansijska inkluzija, kao globalni izazov i lokalna rješenja – izazov za sve, kao i uloga tehnologija u unapređenju finansijske inkluzije. Okvir poslovanju se tretirao kroz razmatranje Etekata fiskalne konsolidacije i mjera za dalju stabilizaciju javnih finansija zemalja regiona na srednji i duži rok. Napravio se kvalitetan osvrt na iskustvima zemalja regiona u saradnji sa MMF-om, a razgovaralo se i o strukturnim reformama i posledicama na javne finansije uz Budžetski deficit koji se pominjao kao stvar izbora, ili sudbina. Poseban panel je posvećen Reformama poreske uprave i borbi protiv sive ekonomije. Diskutovalo se kako povećati efikasnost poreske adminostracije, dometi, efekti i iskustva iz regiona. Problem regiona su i dugovi velikih poreskih obaveznika. Na samitu je opet podvučen značaj edukacije kojoj u bankarskoj sferi Udruženje banaka posvećuje posebnu pažnju.
June 12, 2017

Najava: Prezentacija Customer Security Programme / 16.06.2017.

U organizaciji Udruženja banaka Crne Gore i međunarodne organizacije za bankarsku i finansijsku komunikaciju SWIFT u petak, 16.06.2017, u hotelu Centreville održaće se prezentacija programa za praćenje sigurnosti sistema, Customer Security Programme, koji je SWIFT osmislio u cilju podizanja svijesti u bankama, članicama mreže, o značaju konstantnog unapređivanja sigurnosti ne samo SWIFT-ovog sistema vec i cjelokupnog bankarskog IT sistema. Pored operativaca SWIFT-a ovom događaju potrebno je da pristustvuju izabrani CISO i šefovi sigurnosti IT sistema i rukovodioci IT sektora. U sklopu Customer Security Programme (CSP) SWIFT je razvio set od 27 siguronosnih kontrola (16 obaveznih i 11 preporučenih). SWIFT korisnici će biti u obavezi da u narednoj godini sve obavezne kontrole implementiraju u svojoj lokalnoj SWIFT infrastrukturi. Lista svih kontrola i objašnjenja se nalazi u dokomentu SWIFT Ceustomer Security Framework koji je proslijejen svim bankama u Crnoj Gori. , a kao dopuna preoporučeno je bankama da uđu u Supplementary guide koji je moguće naći na SWIFT stranici pod Knowledge base tip 5020786. Preporuka bankarima je da uđu oba link-a kako bi kroz upoznavanje sa setom predviđenih kontrola bili u mogućnosti da odgovore da li su im jasne id a li smatrate das u detalji implementacije kompletni, odnosno svi pristutni bankari imaće mogućnost kroz sesije SWIFT-a dobiju objašnjenja. Prezentaciju ce odrzati strucnjak SWIFT-a za sigurnost, G-din Bernard Spic.
June 12, 2017

Najava: Godišnji sastanak SWIFT grupe / 15.06.2017

U organizaciji Udruženja banaka Crne Gore i međunarodne organizacije za bankarsku i finansijsku komunikaciju SWIFT u četvrtak, 15.06.2017, u prostorijama Udruženja održaće se redovni godišnji sastanak predstavnika svih crnogorskih banaka, punopravnih članica SWIFT-a sa Regionalnim direktorom SWIFT-a za našu zemlju, G-dinom Majklom Formanom. On će našim bankarima održati prezentaciju o svim aktuelnostima u poslovanju i funkcionisanju SWIFT-ovog sistema, najaviti značajne novine i sa bankama razmotriti sve aktuelnosti, odnosno odgovoriti na upite bankara u smislu pojašnjenja novih protokola, ili konkretnih operativnih stavki u korištenju ovog najznačajnijeh kanala platnog prometa sa inostrastvom. Dnevni red je slijedeći: – Customer Security Programme (CSP) (trenutni status) – SWIFT Global Payments Innovation (SWIFTgpi) – Release 7.2 Rollout and Services – poslednje odluke SWIFT-ovog Odbora – razno