Show all

Confernce call sa CEO EBF-a Wim Mijs-om

03.02.2021.god. održan je conference call sa EBF sa Vim Mijs, izvršnim direktorom Evropske bankarske federacije (EBF) i Tinom Marolt Senior Project Officer.   Agenda razgovora je bila slijedeća: Uvod i vijesti iz Brisela; Prezentacija aktivnosti i prioriteta našeg Udruženja kao i Razmjena razmišljanja o budućnosti saradnje Udruženja sa EBF-om.

Iz Brisela je potvrđeno povećanje članarine, gdje su naglasili da prateće treba da bude poboljšanje servisa prema pridruženim članicama, koje u budžetu EBF-a participiraju oko 200.000,00 eura. Ukazalo se na stav EBF-a pema digitalizaciji, stav prema crypto valutama i pristupu tom trendu ECB-a, kao i ograničenja koja su imali u davanju mišljenja prema UBCG pri traženju prikaza dobre bankarske prakse EU zemalja vezano za naknade koje banke naplaćuju od klijenata, a zastoj u odgovoru EBF-a je bilo vezano sagledavanje pravila konkurentnosti.

Aktivnosti Udruženja su u skladu sa misijom i ciljevima osnivača, da poboljša poslovne performanse svojih članova, organizovanjem edukacije bankara i javnosti, potom da obezbjedi zastupanje i kvalitativnu zaštitu zajedničkih interesa svojih članova pred Centralnom bankom Crne Gore i drugim nadležnim državnim organiima i međunarodnim institucijama.

Prosječna likvidna sredstva banaka u novembru 2020.god. su iznosila 1,02 milijarde EUR, što je 5,2 odsto više nego u oktobru. Prosječna likvidna sredstva u novembru su u odnosu na isti period 2019. godine bila manja 7,2 odsto. Koeficijenti likvidnosti I solventnosti za bankarski sistem u cjelini su na nivou od oko 20% što je dvostruko više od standarda bankarskog koji je na 10%.

Bilansna suma banaka na kraju novembra iznosila je 4,63 milijarde EUR i bilježi rast od 0,7 odsto u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na novembar 2019. godine pala 1,5 odsto.

U strukturi aktive banaka, u novembru 2020.god. su dominantno učešće od 70,1 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 18,3 odsto, hartije od vrijednosti sa 9,6 odsto, dok se dva odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 72,7 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 13,5 odsto, pozajmice sa deset odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,8 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju novembra iznosio je 626,3 miliona EUR i bilježi rast od jedan odsto na mjesečnom nivou, dok na godišnjem porastao 2,3 odsto, dok su loši krediti NPL porasli sa 3,80% na 5,91% na kraju novembra 2020.god.

Pored ovih ohrabrujućih podataka za bankarski sistem koji se učuvao I pored napora u period pandemije gdje se kvalitetno podržala ekonomija kroz 2 moratorijuma za klijente banaka I tekuće aktivnosti reprograma, restruktiriranja kredita klijentima, pogotovo naglašeno ranjivim dijelovima privrede u turizmu i SME moramo primjetiti i generalno tešku ekonomsku situaciju. Prema procjenama Ujedinjenih nacija (UN), Crna Gora će biti druga najpogođenija ekonomija u Evropi, nakon Španije. Razlog je jasan; Crna Gora je mala otvorena ekonomija, zavisna od turizma.

Od EBF-a tražili smo jače angažovanje EBFa u vezi prezentacije dobre prakse rješenja prisutnih  o politikama i regulatornom nadgledanju, intervencije izvršnog direktora ili savjetnika o određenim temama i pristup pravnom mišljenju EMA-e, kao I sagledavanje mogućnosti gostovanja predavača po konkretnim temama u Crnoj Gori.