Show all

Održana EBF video konferencija

30.09.2020.god. Udruženje je participiralo na 50-tom EBF sastanku pridruženih članica, preko videokonferencijskog uključenja. Na sastanku su svi prisutni predstavili stanje i preduzete mjere bankarskog i finansijskog sistema u državama koje predstavljaju, gdje su mjere bile sličnog karaktera od moratorijuma do podrške države.

Ukazano je na stav EBF u primjeni regulatornih zahtjeva prema bankama, gdje se očekuje podrška samim bankama koje podnose jake udare uslijed pandemije, od primjene Bazelskih principa do odgađanja primjene određenih pravila o kapitalnim zahtjevima za banke, fleksibilnijem tumačenju računovodstvenih pravila, kao i pravila za procjenu boniteta,kako bi im se omogućio veći prostor za dodjelu kredita, što je i stav Evropske komisije, ali i EBA i ECB. Ukazano je na preporuku da se u svim članicama EU formiraju Assets management company koje bi morale da rješavaju povećan priliv NPL-ova koji se očekuje u bankarskom sektoru, gdje se vodi računa o standardizaciji predstavljanja, evaluacije NPL-ova koji se predstavljaju za prodaju, da bi isti mogli kvalitetnije da se procjene. Naglašen je problem malih banaka, gdje sam due diligance bi pojeo potencijalni profit za potencinalne kupce.