Show all

ODRŽAN SASTANAK GUVERNERA SA BANKARIMA U UDRUŽENJU BANAKA CG

Danas je održan sastanak Guverera CBCG sa timom sa predstavnicima svih banaka koje posluju u Crnoj Gori. Tretirane su operativne stavke poslovanja, gdje je stavljen akcenat da tarife banaka moraju biti na nivou predkriznog perioda, a vrlo je direktna diskusija bila u vezi kako nivoa plasmana, ali i potrebe jačeg plasiranja sredstava klijentima u skladu sa standardima održivosti i razvoja. Konstatovana je kvalitetna likvidnost na nivou sistema, ali i pad prihoda od 66% na nivou sistema, i posledično rast rezervacija, odnosno NPL-a što ipak ukazuje na odraz stanja privrede i posledično stanovništva.

 Različitost je potencijala svake banke ponaosob, kao i tržišni fokus, pa imate banke koje su jače posvećene stanovništvu, a neke u radu sa nerezidentima. Razlozi manjeg obima plasmana na nivou sistema, mada ima banaka koje imaju rast u uporednom periodu, jesu obim poslovanja generalno privrede, gdje u turizmu kao privredne grane koja dominira kroz raspoložive podatke imamo značajan pad, čak u odnosu na redukovani očekivani prihod. Potom evidentan je pad i tražnje, u skladu sa padom obima poslovanja, posledično je pad tražnje za obrtnim sredstvima, ali je realno prisutno i odlaganje investicija. Sa svakim klijentom, a pogotovu sa značajnim poslodavcima se razgovara o strategiji konkretne firme, o statusu zaposlenih, mogućnostima restrukturiranja uz očekivan cash flow. Pregovori sa konkretno velikim klijentima, će značajno promijeniti sliku obima plasmana na slijedećem presjeku.

Na sastanku se odgovorilo i na zahtjev banaka u dijelu operativne implementacije novih zakonskih rješenja od sistemskog značaja, gdje uslijed opterećenosti sistema od zahtjevnog AQR-a, usvajanja značajnih podzakonskih akata, koji bi zahtjevali veliko tehničko angažovanje podešavanja softwerskih do angažovanosti značajnih ostalih resursa banaka, je uticalo da CBCG u cilju relaksacije odloži primjenu do 1 januara 2022.god. Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o sanaciji banaka, što je od velikog značaja za banke.

Pored konstatacija realnih uslova poslovanja, banke su iskazale spremnost za dodatno plasiranje sredstava, uz adekvatnu cijenu, grace period , produženu ročnost koja omogućava lakše servisiranje obaveza klijenata, gdje kroz prioritete koje je postavila Vlada u trećem paketu i podršci same CBCG su date smjernice koje banke u potpusnosti će poduprijeti svojim aktivnostima.