Show all

Održana sjednica UO Udruženja banaka Crne Gore

Na dan 15.7.2020. godine. održana je sjednice UO Udruženja banaka Crne Gore u Podgorici, sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa  sjednice Upravnog odbora održane 05.02.2020. godine.
  2. Zahtjev za onemogućavanja korišćenja platnih kartica na sajtovima nelegalnih priređivača sa inostranim IP adresama.
  3. Inicijativa CKB i Univerzal banke za osnivanje Tržišta novca, sa apostrofiranjem REPO poslova kao prioritet.
  4. Inicijativa NLB za prijedlog prema CBCG, za pokretanje kod EBA inicijative, da Crna Gora dobije izuzetak kod računanja risk pondera kod izračuna konsolidovanog RWA /risk weighted assets/ i umjesto 100% dobije 0%. Bitno za banke koje su članice grupe.
  5. Inicijativa Addiko banke prema PU u vezi dobijanja podataka i ojačavanja evaluacije klijenata
  6. Inicijativa Odbora za Pravna pitanja i Odbora za praćenje usklađenosti Udruženja banaka Crne Gore u vezi usklađivanja banaka sa Zakonom o kreditnim institucijama.
  7. FATCA, participacija UBCG, dostignuti nivo procesa.
  8. Razno