Show all

ODRŽANA ZAVRŠNA PREZENTACIJA TWINNING PROJEKTA U CRNOJ GORI

Udruženje banaka je prisustvovalo završnoj prezentaciji Twinning projekta EU sa Crnogorskim institucijama zaduženim za funkcionisanje finansijskog sistema. Ministarstvo finansija Crne Gore i Konzorcijum institucija EU (Savezno ministarstvo finansija, Hrvatska narodna banka, Deutsche Bundesbank, De Nederlandsche banka, Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga i Federalni organ finansijskog nadzora), podržani EU fondovima (IPA) sproveli su Tvining ugovor sa ciljem da podrži regulaciju finansijskih usluga u Crnoj Gori. Svrha ovog Projekta bila je usklađivanje zakonodavstva o finansijskim uslugama sa pravnom tekovinom Unije i jačanje regulatornih i nadzornih kapaciteta.