Show all

Sastanak manjih banaka povodom priprema za AQR (Asset Quality Reviw)

06.03.2020.god. održan je sastanak u UBCG, povodom izbora savjetnika u pripremi Asset Quality Reviw-pregleda kvaliteta aktive banaka i kako se postaviti prema značajnim troškovima koji su najavljeni. Problematika koja se nametnula jeste limitiran broj kvalifikovanih savjetnika, pri čemu cijene prema bankama nijesu još definisane, jer zavise od opsega i dubine samog procesa. Razmenila su se iskustva u dosadašnjim pripremama. Proces u sebi sadrži 9 blokova, a trebalo bi ujednačiti koliko je moguće i definisati cijena po blokovima, broj sati i način angažovanja pružaoca usluge, ali i potrebnost ili ne izrade analize kolektivnih ispravki kao dio Work block-a 7. Nivo banaka se verifikuje korišćenjem statističkog modela i upoređuje sa bančinom praksom. Model se koristi za procjenu rezervisanja i naziva se Challenger model (CV).

Ukazano je na ograničenja koji mogu biti konflikt interesa, pri odabiru savjetnika. Osnovno je da Provider za CBCG ne može biti i Provider za komercijalnu banku. Već angažovani savjetnik banke u pripremi AQR ne može biti Provider samog procesa, kao niti externi revizor koji je radio reviziju prethodne godine. Očekivano je uvođenje bodovanja pri izboru gdje u izboru će veći broj bodova nositi kvalitet pri izboru providera nego cijena usluge.

Pregled kvaliteta aktive (AQR) će se sprovesti u svih 13 banaka prisutnih na crnogorskom tržištu, koristeći finansijske podatke banaka raspoložive na datum 31. 12. 2019. godine, kako je preliminarno naglašeno.