Show all

ODRŽANA RADIONICA CBCG O PODZAKONSKIM AKTIMA

25.02.2020.god. u skladu sa zajedničkim interesom Regulatora i banaka, zahtjevima Udruženja o pravovremenosti prikaza podzakonskih akata koji se predlažu od strane CBCG, Centralna banka Crne Gore prezentovala je pripremu podzakonskih akata, koji se harmonizuju sa regulativom Evropske unije i shodno tome najavila kvantitativnu studiju uticaja, kakva „slika“ sistema može biti izmjenom postojećih propisa kroz:

– nacrt Odluke o adekvatnosti kapitala

– nacrt Odluke o velikim izloženostima i

– nacrt Odluke o načinu izračunavanja pokazatelja likvidnosti

Prezentovani su nacrti kroz ključne izmjene regulative i obrasci za koje se očekuje od banaka da ih popune.

Studija ima za cilj da pokaže kako će se izmjene u regulativi odraziti na banke, prije svega na likvidnost, solventnost i velike izloženosti. Pored prethodnog, da se dođe do nalaza koje su to kritične tačke svake banke, da se kroz taj set podataka dođe do odraza stanja sistema bankarskog. U zavisnosti od dobijenih rezultata, Centralna banka će definisati određene diskrecije, odnosno prelazne odredbe, kako bi banke imale dovoljno vremena da se usaglase.