Show all

Sastanak u CBCG povodom priprema za AQR (Asset Quality Reviw)

27.12.2019.god. održan je sastanak u CBCG na kojem su participirali predstavnici UBCG, izvršni direktori i predstavnici svih banaka u Crnoj Gori koji će biti uključeni u realizaciji Asset Quality Reviw-pregleda kvaliteta aktive banaka. Proces u sebi sadrži 9 blokova. Tokom prve sedmice februara 2020.god. mogu se očekivati smjernice za izbor savjetnika, konsultanata za banke. Upodobljeni manuel – priručnik za process gdje će se uvažiti specifičnosti bankarskog sistema Crne Gore, kao saglasje Regulatora i izabranog konsultanta CBCG, se može očekivati 31.03.2020.god. Proces AQR na nivou sistema se očekuje da otpočne 20.maja 2020.god. a završetak 30. novembra 2020.god.

Sastanak je otvorio Guverner  CBCG g-din Žugić, a operativno upoznavanje u ime CBCG su uradili direktor kontrole banaka g-din Vujačić i savjetnica Guvernera g-đa Kalezić.

Pregled kvaliteta aktive (AQR) će se sprovesti u svih 13 banaka prisutnih na crnogorskom tržištu, koristeći finansijske podatke banaka raspoložive na datum 31. 12. 2019. godine. Procjena kvaliteta aktive će biti sprovedena u skladu sa metodologijom baziranoj na “Asset Quality Review Phase 2 Manual” ECB-a iz juna 2018. godine, prilagođen lokalnom institucionalnom i zakonskom okviru i specifičnostima tržišta.