Show all

Misija MMF-a u posjeti Udruženju banaka Crne Gore

Misija MMF-a je bila u posjeti Udruženju banaka Crne Gore. Članovi Misije, koju je prodvodio šef tima za Crnu Goru g-din Srikant Sshadri, a u samom Udruženju g-din Tonny Libek, Senior Economist, Europian Department gdje je izraženo  interesovanje da sa predsjednikom UBCG g-dinom Esadom Zaimovićem i Generalnim sekretarom Bratislavom Pejakovićem, razmjene mišljenja o dešavanjima u bankarskom sektoru, trendovima, procesu usvajanja nove regulative i supervizorskim procesima za oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Na sastanku su konstatovani kvalitetni pokazatelji solventnosti i likvidnosti na nivou Sistema, da stečaj u dvije banke nijesu se negativno odrazile na banakarski sistem na značajnom nivou koji bi ugrozio poslovanje banaka, a da kroz Twining program sa tri centralne banke, Njemačke, Holandije i Hrvatske, očekujemo harmonizaciju propisa čije se usvajanje očekuje oktobra 2020.god. a time i regulatorno definisanih principa Bazela III. Pored komentara koje je UBCG dalo na nacrte pet zakona bitnih za poslovanje banaka, očekujemo i prostor za komentare i participaciju u izradi podzakonskih akata.