Show all

Održan sastanak sa predstavnicima Uprave prihoda CG

Održan sastanak sa predstavnicima Uprave prihoda CG koji su angažovani za upodobljavanje poreske politike prema bankama kao posebnim privrednim društvima koja se ne mogu tretirati na isti način kao druga korporativna društva. Tretiran je Zakon o porezu na dobit pravnih lica, gdje postoji specifičnost banaka u dijelu definicije otpisa i ispravke vrijednosti, gdje su dati u pisanoj formi prijedlozi izmjena i dopuna zakona koja su pripremili predstavnici Odbora za računovodstvo i predstavnik CKB u savjetu Velikih poreskih obveznika. Tretirana je osnovica za porez na dobit, Efekti grešaka prethodnih perioda, promjene računovodstvenih politika i novim računovodstvenih standarda – MRS 8 i MSFI16 (osnovna sredstva sa pravom upotrebe, procjenjen period amoartizacije, definisanost ugovora o zakupu…). Tretiran je i Zakon o PDV-u gdje su predstvnici UBCG kosultovali i predstavnike EBF-a.