Show all

Održan sastanak sa članovima savjeta Centralne banke

Na dan 8.02.2019.god. u Centralnoj banci Crne Gore održan je sastanak sa članovima savjeta Centralne banke na čelu sa Guvernerom, kojem su prisustvovali glavni izvršni dirketori banaka, direktor Fonda za zaštitu depozita i Generalni sekretar UBCG.

Sagledavajući aktuelnu situaciju u bankarskom sektoru, prisutni su konstatovali da bankarski sistem karakteriše stabilnost, sigurnost i visoka likvidnost, što potvrđuju pokazatelji poslovanja banaka.

U periodu nakon uvođenja privremene uprave u Atlas i IBM banci (7. decembra 2018. godine), sve ključne bilansne pozicije, na nivou sistema, bilježe rast. Tako su, u ovom periodu, depoziti u 13 preostalih banaka porasli za 28 miliona eura, a likvidna aktiva za 6 miliona eura. Ukoliko se izuzmu dvije banke koje su pod mjerama CBCG (Atlas i IBM banka), koeficijent solventnosti, prema posljednjim raspoloživim podacima, na nivou sistema, iznosi 17,47%. Učešće loših kredita u ukupnim kreditima, na kraju 2018. godine, u 13 banaka, iznosilo je 5,44%, dok je učešće kredita koji kasne sa otplatom preko 90 dana 3,09%.

Navedeni parametri potvrđuju da je bankarski sistem apsolutno stabilan i da pokušaji njegovog podrivanja, kroz spekulacije i plasiranje netačnih informacija u javnosti, nijesu uspjeli. Na sastanku je podvučena potreba jedinstvenosti i stabilnosti sistema gdje ne smije biti niti naznaka nelojalne konkurencije, ili plasiranja neprovjerenih informacija za dnevnu upotrebu, jer iako je sistem stabilan ne smiju se dopustiti niti neosnovane sumnje koje mogu imati negativne konotacije.

Na sastanku je bilo riječi i o toku isplate garantovanih depozita. Zaključeno je da se proces odvija efikasno i da značajan dio isplaćenih depozita ostaje u sistemu. Na osnovu podataka iz banaka, preko 42% obeštećenih deponenata ponovo oročavaju novac kod banaka isplatioca, dok se preostali dio depozita dominantno vraća u sistem, njihovim polaganjem na štednju kod ostalih banaka.