Show all

Sastanak u Ministarstvu Pravde

Na dan 11. Jun 2018.god. održan je sastanak u Ministarstvu Pravde Crne Gore povodom nacrta izmjena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbjeđenju (ZIO). Udruženje banaka Crne Gore kroz rad Odbora za Pravna pitanja, dostavio je veliki broj komentara i sugestija. Na sastanku je od predstavnika Ministarstva pravde ukazano da uvažavaju komentare koje su dobili od Udruženja, da će se konstruktivno odnijeti prema komentarima i da na osnovu preliminarnih rasprava imaju dobar osnov i za usvajanje ključnih komentara.

Na sastanku je tretirano i pitanje Javnih izvršitelja i funkcionisanje u sistemu, kao i definisanje rada istih u skladu sa predloženim izmjenama i dopuna ZIO. Na sastanku su obrazloženi problemi procesa preuzimanja računa Javnih izvršitelja (JI) koji su izgubili licencu i redosled poteza imenovanih vršioca dužnosti, koji trebaju da preuzmu portfolio delicenciranih JI i koji su problemi nastali uslijed novonastale situacije koja nije predviđena aktima postojeći i Zakonom o Javnim izvršiteljima. Ponovljene su neuralgične tačke u radu sa bankama, gdje je konstatovan problem centralizacije sistema za blokadu računa fizičkih lica, kakvo postoji u slučaju pravnih lica. Problematično je optimizirati sistemski prepoznatljivost sredstava na računu koja su u kategoriji zarade i penzije, primanja iz drugih osnova, a tek onda i aktivacija ostalih raspoloživih instrumenata naplate. Udruženje je napravilo sublimat primjedbi i po pitanju postojećeg stanja u prinudnoj naplati od Fizičkih lica, što će biti predočeno Ministarstvu Pravde.