Show all

ODRŽAN SASTANAK MEĐUNARODNOG BANKARKOG SAVJETA (MBS) U BUDVI

Udruženje banaka Crne Gore je bilo od 16-18. maja 2018.god. domaćin zasjedanja Međunarodnog bankarskog savjeta (MBS) koji okuplja udruženja banaka Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope. Sastanci su bili radni i tretirala se problematika bankarskih sistema članica udruženja, a ove godine glavna tema na skupu su bili NPL-ovi – iskustva u tretiranju kredita u kašnjenju preko 90 dana. Generalni sekretar UBCG je održao prezentaciju ove kompleksne materije, sa osvrtom na uzroke, pristup regulatora i samih poslovnih banaka u Crnoj Gori i pozitivnih rezultata, ali i ukazivanje na problematiku prodaje portfolija banaka, zakonska rješenja u Crnoj Gori i Evropi.  Prezentacija je dala osvrt na mjere i proeporuke Evropske Komisije od 18.marta 2018.god. na rješavanju i prevenciji daljih produbljenja problema NPL-ova. Prezentacija je sadržala i pregled nivoa NPL-ova članica EU, na nivou sistema i nominalnim iznosima zarad uporedbe stanja sa podacima prikupljenih članica MBS itd. Uzroci NPL-ova mogu biti interni i eksterni, gdje su male zemlje pod jačim uticajem eksternih udara i time prinuđene na kvalitetno praćenje svih procesa uz poštovanje standard bankarskog poslovanja.

Crna Gora ima zadovoljstvo da ukaže na kvalitetne rezultate koji su dostignuti smanjenjem neprihodovnih kredita na nivou sistema sa 26% kada su bili najviši u 20111.god. do prvog kvartala 2018.god. od oko 7% uz dalji trend pada.

Osnova funkcionisanja Udruženja banaka je jačanje povjerenja u bankarski sektor kroz kvalitetnu saradnju sa medijima u pojašnjenju trendova i aktuelnih pitanja u poslovanju banaka. Kao reprezent i prezentator definisanih zajedničkih stavova svih članica UBCG promovišemo saradnju sa domaćim institucijama, učestvujemo u koncipiranju zakonskih i podzakonskih akata koje se tiču bankarskog poslovanja. Pratimo trendove savremenog bankarstva i iniciramo adekvatnu edukaciju bankarskog kadra. Kvalitet se unapređuje adekvatnom saradnjom sa sličnim asocijacijama u inostranstvu, podržavanjem dobre bankarske prakse, trendova i standarda razvijenijih bankarskih i privrednih sistema.

Kao dio naših aktivnosti jeste upravo i organizacija skupa koji je organizovan od strane UBCG gdje smo po izjavi učesnika kvalitetno predstavili potencijale turističke Crne Gore, ali prevashodni cilj sastanka je bila konstruktivna diskusija o bankarskoj problematici uz apostrofiranje neprihodujućih kredita koji opterećuju kako zemlje u razvoju, tako i one najrazvijenije države svijeta.

Pored predstavnika  18 inostranih članica ovog Foruma, sastanku su prisustvovali predstavnici CBCG : viceguverner Nikola Fabris (koji je imao zapaženu prezentaciju na temu NPL-a u Crnoj Gori) i izvršni direktor Radojica Luburić.