Show all

Prezentacija Evropskih standarda u procjeni vrijednosti kao bitan segment u poslovanju banaka

Udruženje banaka Crne Gore i Nacionoalno udruženje procjenitelja Crne Gore, 13.04.2018.god. organizovali su radionicu „Uticaj zakona u EU i evropskih standarda procjene (EVS) na procjenjivanje vrijednosti za svrhe bankarskih zajmova” gdje smo imali zadovoljstvo ugostiti Krzystof Grezesik-a, predsjednika Evropskog udruženja procjenitelja TEGoVA. Pored pomenute teme u obradi Danijele Ilić, predsjednika Nacionalnog udruženja procjenitelja Srbije i člana Upravnog odbora TEGoVA, imali smo prezentaciju “Implementacija EVS u zemlajma regiona, saradnja procjenitelja nepokretnosti i banaka”, odnosno sve ono što čeka sistem da bi se harmonizovao sa Evropskim propisima u ovoj oblasti. Pristup je zasnovan na tržišnoj vrijednosti imovine, odnosno utvrđuje se vrijednost imovine na osnovu razumne procjene buduće utrživosti imovine uzimajući u obzir njene dugoročne održive aspekte, uobičajene uslove i uslove na lokalnom tržištu, trenutnu upotrebu i alternativne odgovarajuće upotrebe imovine. Standard odnosno harmonizacija pravila se zahtjeva Bazelskim principima bitnim za bankarsko poslovanje, tako da je usvajanje preporučljivo sa više aspekata, gdje se kod Evropskog rangiranja imovine i tržišta ocjenjuju 4 ključna elementa:

1) Tržište (socio-ekonomski faktori/demografski/ciklus nekretnina/viša sila)
2) Lokacija (adkvatnost/položaj/putna mreža i povezanost transporta/infrastruktura)
3) Nekretnine (arhitektura/opremljenost/koncept/održivost)
4) Novčani tok (zakupci/popunjenost/porast zakupnine/operativni troškovi)

Svaki od ovih kriterijuma se sastoji od nekoliko podkriterijuma, koji su ponderisani u skladu sa njihovim uticajem na srednjoročnu perspektivu prodaje pojedinačne nekretnine na relevantnom tržištu. Značaj se ogleda i u kvalitetnijoj mogućnosti u realizaciji stečene aktive banaka, kao problematičnom dijelu bilansa, gdje se kroz usvojene standarde lakše pregovara oko prodaje portfolija inostranim relevantnim institucijama. Kvalitetnim rješavanjem stečene aktive pojačava se likvidnost, solventnost i rentabilnost poslovanja banaka i pozitivno se utiče na smanjenje kamatnih stopa.

Ovom prilikom je potpisan i memorandum o saradnji Udruženja banaka Crne Gore i Nacionalnog udruženja procjenitelja Crne Gore čime se definisala buduća saradnja u edukaciji bankara u ovom domenu poslovanja.