Show all

Izazovi na putu ka Evropskoj uniji

Predstavnici Udruženja banaka Crne Gore prisustvovali su na konferenciji o ekonomiji održanoj od 2-3 novembra 2017.god. u Budvi. Organizator je bila Privredna komora Crne Gore sa MInistarstvom nauke Crne Gore, gdje su u prisustvu eminentnih regionalnih političara, privrednika, diplomatskog kora, predstavnika akademske zajednice i državne administracije, tretirala se pitanja od značaja za razvoj privrede crnogorske i regionalne, kroz razmatranje procesa u smislu:

  • Region nakon četri godine Berlinskog procesa
  • Nauka kao pokretač ekonomskog razvoja
  • Region iz ugla savremenih filozofa i istoričara
  • Geopolitički okvir – preduslovi daljeg razvoja Regiona i njegovog integrisanja u EU
  • Perspektive i modeli saradnje akademske i biznis zajednise sa dijasporom u svijetlu EU integracija i globalizacije

Poruka je da Evropska unija treba sa više fokusa da pristupi integracionim procesima na Balkanu uz manje administracije i što više konkretnih akcija u zadovoljavanju zajedničkih interesa Evrope i regiona, prepoznatih u političkoj stabilnosti, ekonomskom prosperitetu i unapređenju standarda življenja kroz implementaciju prepoznatih vrijednosti koje sama Evropa i integracije nose u sebi.