Show all

Memorandum o saradnji Udruženja banaka i Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore uz prezentaciju Evropskog rangiranje nekretnina i tržišta

Udruženje banaka Crne Gore i Institut ovlašćenih procjenjivača Crne Gore organizovali su seminar „Upoznavanje sa  PaM sistemom rangiranja i mjerenja  izloženosti riziku pružalaca finansijskijh usluga, ili  investitiora  u  nekretnine.” Upoznavanje sa  Evropskim  rangiranjem  imovine  i  tržišta  je  osmišljeno  kako  bi  se  postiglo standardizovano mjerenje kvaliteta imovine na njihovim relevantnim tržištima. Pristup je zasnovan na tržišnoj vrijednosti imovine, odnosno utvrđuje se vrijednost imovine na osnovu razumne procjene buduće utrživosti imovine uzimajući u obzir njene dugoročne održive aspekte, uobičajene uslove i uslove na lokalnom tržištu, trenutunu upotrebu i alternativne odgovarajuće upotrebe imovine. Standard odnosno harmonizacija pravila se zahtjeva i Bazelskim principima, tako da je usvajanje preporučljivo sa vise aspekata, gdje se kod Evropskog rangiranja imovine i tržišta ocjenjuju 4 ključna elementa:

  • Tržište (socio-ekonomski faktori/demografski/ciklus nekretnina/viša sila)
  • Lokacija (adkvatnost/položaj/putna mreža I povezanost transporta/infrastruktura/visas isla)
  • Nekretnine (arhitektura/opremljenost/koncept/održivost)
  • Novčani tok (zakupci/popunjenost/porast zakupnine/operativni troškovi)

Svaki od ovih kriterijuma se sastoji od nekoliko podkriterijuma, koji su ponderisani u skladu sa njihovim uticajem na srednjoročnu perspektivu prodaje pojedinačne nekretnine na relevantnom trožištu, o čemu su polaznici ove radionice mogli da nauče kroz prezentaciju i konkretne primjere na ovoj sesiji. Značaj se ogleda i u kvalitetnijoj mogućnosti u realizaciji stečene aktive banaka, kao problematičnom dijelu bilansa, gdje kroz standard usvojen lakše se pregovara oko prodaje portfolija inostranim relevantnim institucijama. Kvalitetnim rješavanjem stečene aktive, pojačava se likvidnost, solventnost i rentabilnost poslovanja banaka.

Ovom prilikom je potpisan i memorandum o saradnji Udruženja i Instituta ovlašćenih procjenivača Crne Gore čime se definisala buduća saradnja u edukaciji bankara u ovom domenu poslovanja.