Show all

Samit ministara finansija, guvernera i diretkora poreskih uprava regiona

16-17 jun Bečići, Crna Gora

Na samitu ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona “Finansijska stabilnost regiona u novom globalnom okruženju” prisustvovali su Predsjednik Udruženja banaka Crne Gore Esad Zaimović i generalni sekretar Udruženja Bratislav Pejaković. Na samitu su se mogle čuti preporuke guvernera centralnih banaka iz regiona ministrima finansija, kako do bolje kooordinacije monetarne i fiskalne politike. Rasparavljalo se kako o uticaju kvantitavtivnih olakšica ECB na monetarnu politiku, kamatne stope i kurseva lokalnih valuta na Zapadnom Balkanu, mogućim eksternim šokovima, stabilnosti banakarskog sektora do rješavanja problematičnih kredita kao pretpodstavke za povećanje kreditne aktivnosti banaka – iskustva iz regiona.

Tema Samita je bila i Finansijska inkluzija, kao globalni izazov i lokalna rješenja – izazov za sve, kao i uloga tehnologija u unapređenju finansijske inkluzije.

Okvir poslovanju se tretirao kroz razmatranje Etekata fiskalne konsolidacije i mjera za dalju stabilizaciju javnih finansija zemalja regiona na srednji i duži rok. Napravio se kvalitetan osvrt na iskustvima zemalja regiona u saradnji sa MMF-om, a razgovaralo se i o strukturnim reformama i posledicama na javne finansije uz Budžetski deficit koji se pominjao kao stvar izbora, ili sudbina.

Poseban panel je posvećen Reformama poreske uprave i borbi protiv sive ekonomije. Diskutovalo se kako povećati efikasnost poreske adminostracije, dometi, efekti i iskustva iz regiona. Problem regiona su i dugovi velikih poreskih obaveznika. Na samitu je opet podvučen značaj edukacije kojoj u bankarskoj sferi Udruženje banaka posvećuje posebnu pažnju.