March 30, 2017

Održan 5.susret guvernera Regiona i predstavnika finansijskog sektora

U Savudriji (Hrvatska)  održan je 5.Susret guvernera centralnih banaka regiona i predstavnika banaka i udruženja banaka regije. U ime UBCG, prisustvovali su Bratislav Pejaković, generalni sekretar i Nebojša Đoković, savjetnik. Na prvom panelu „Euro kao sidro monetarnih režima“, guverneri su odgovarali na pitanja moderatora analitičara Velimira Šonje, o mjerama monetarne politike, situaciji u banakarskim sektorima i predviđanjima za naredni period. U drugom panelu „Banke i privredni rast“ , učesnici su bili predstavnici bankarskog sektora (poslovnih banaka i Udruženja). Organizator je bio ekonomski magazin Lider iz Zagreba uz pomoć Hrvatske udruge banaka.
March 27, 2017

Nedelja novca u prezentaciji Udruženja banaka Crne Gore

Prvi put ove godine Udruženje banaka Crne Gore uključilo se u promociju Global Money Week (GMW), inicirane od strane Child&Youth Finance international (CYFI) gdje CBCG već više godina radi na promociji ovih aktivnosti. GMW je međunarodni događaj, sa puno aktivnosti, koji je zaživio u 130 zemalja. U strukturi ovih zemalja ima mnogo ekonomski naprednijih, ali priličan broj sa manjim standardom nego što je kod nas, ali edukacija je neophodna kako za najrazvijenije tako i za one zemlje ekonomski u razvoju i nerazvijene. Naime radi se o aktivnostima koji inspirišu djecu i mlade da uče o novcu, štednji, preduzetništvu… Učiti o pravima i odgovornostima je ključan za formiranje generacije zdravih odraslih osoba koje mogu donositi mudre odluke za svoju budućnost. Bitno je naučiti, ohrabrivati, kultivisati djecu i mlade da razvijaju naviku štednje, kako upravljati novcem kao vještinom koja će nam dati efekte kako na ličnom tako i na društvenom nivou. Sedmica posvećena edukaciji mladih u ovom segment podsjeća nas, da nikad nije prerano, ili prekasno za mlade da prihvate finansijske vještine koje su im potrebne da uobliče svoje živote i unaprijede mogućnost za što kvalitetniju poziciju u svom razvoju. Osnovna ideja je da svako dijete ima pristup ekonomskoj edukaciji, mogućnosti da shvate finansijske usluge, da im se pruži racionalni pristup potrošnji i mogućnost da se razvija vještina upravljanja novcem. Imamo slučajeve das u ljudi obrazovani, ali ne i finansijski edukovani tako da donose pogrešne odluke u vezi novca. Važna je poruka da znate kako rasporediti raspoloživi novac, ne trošiti unaprijed zacrtane, a nesigurne prilive novca. Kupuju se stvari koje vam stvarno trebaju, a ne one kako bi zadivili druge, pogotovo one koji vam ništa ne znače. Sve su ovo poruke koje se mogu čuti širom svijeta. Moramo naučiti štedjeti, a motivaciju nije teško naći, gdje prvi korak je disciplinovati prvo sebe. Osim što štednja bez jasnih ciljeva može izazvati dosadu, frustraciju i odustajanje, s druge strane može preći u škrtost. To nije cilj. Razmislite zato što vam je u životu važno i koristite novac da bi živjeli danas, ali i štedjeli za sutra. Možda jedna mudra izreka može sublimirati prethodna razmišljanja: Ima takvih koji znaju zarađivati novac i takvih koji znaju živjeti. Vrlo su rijetki oni koji znaju i jedno i drugo. (A. Moravia) Udruženja banaka Crne Gore je ovim povodom na dan 27.03.2017.god. u prostorijama koje koristi Udruženje primilo 36 đaka iz Osnovne škole Sutjeska iz Podgorice, gdje smo kroz interakciju sa ovim velikim-malim ljudima, napravili još jedan korak u finansijskoj inkluziji kao trendu u svijetu i našoj lokalnoj potrebi. Podrška svih banaka iz sistema je prisutna što će biti prezentovano u Udruženju kroz poklone koje su obezbjedile banke, gdje je cilj bio fokusiranje na rad banaka na jedan drugačiji način. S pošptovanjem, Gen.Sek.UBCG mr Bratislav Pejaković  
March 24, 2017

Održan sastanak sa predstavnicima Finance in motion u Udruženju

Generalni sekretar Bratislav Pejaković sa saradnicima je razgovarao o budućoj saradnji sa Slavenom Popovićem i Vladanom Čurićem, menadžerima iz Finance in motion. Udruženje banaka Crne Gore napravilo je kvalitetan iskorak kroz dogovor o saradnji sa renomiranom organizacijom Finance in Motion GmbH iz Frankfurta u SR Njemačkoj. Finance in Motion je jedna od vodećih svjetskih kompanija u oblasti razvojnog finansiranja, fokusirana na održivi ekonomski i socijalni razvoj i zaštitu životne sredine u zemljama niskog i srednjeg nivoa primanja. Sa 1.7 milijardi eura imovine kojom upravlja, a koju čine četiri fonda sa investicionim operacijama u 30 zemalja širom Jugoistočne i Istočne Evrope, Bliskog istoka, Sjeverne Afrike i Latinske Amerike, kompanija se oslanja na podršku i kapital investitora iz javnog i privatnog sektora. Investicione operacije su fokusirane na podršku mikro i malom biznisu, ruralni razvoj, proizvodnju zelene energije, energetsku efikasnost i zaštitu prirodnih resursa. Pored investicija, djelatnost Finance in Motion GmbH uključuje i realizaciju projekata tehničke pomoći.
March 22, 2017

POSJETA UDRUŽENJU BANAKA SRBIJE

Generalni sekretar Udruženja Bratislav Pejaković i savjetnik Nebojša Đoković, posjetili su Udruženje banaka Srbije i razgovarali sa generalnim sekretarom UBS Veroljubom Dugalićem. Time je intenzivirana saradnja dva Udruženja koja će se konkretizovati kroz potpisivanje memoranduma o saradnji, početkom maja tekuće godine. Razmotrene su mogućnosti saradnje u oblasti edukacije, izdavaštva i kreditnog biroa.
March 20, 2017

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA REVIZORSKE KUĆE PWC

Nakon uspješne radionice povodom novih računovodstvenih standard IRFS9 koja je realizovana u prostorijama koje koristi UBCG, održan je sastanak sa predstavnicima PricewaterhouseCoopers iz Beograda. Na sastanku su se predstavnci PWC upoznali sa aktivnostima UBCG i u skladu sa istim dogovorena je saradnja koja će doprinijeti kvalitetu poslovanja u dijelu edukacije bankara na više nivoa. Inicijativa saradnje je bila preko regionalnog zastupnika PWC g-dina Lukšića, gdje su g-din Jock Nunan i Saša Todorović i Nikola Stamenić iskazali saglasnost za ojačavanje saradnje.
March 20, 2017

ODRŽANA RADIONICA IFRS 9

Prezentacija IFRS9 PricewaterhouseCoopers uz interaktivnu radionicu, Udruženje banaka Crne Gore organizovalo je u prostorijama CBCG, na dan 20.03.2017.god. Predavači su bili Saša Todorović, Nikola Stamenić i Jock Nunan. Radionicom je obuhvaćeno: • Klasifikacija Finansijskih sredstava u tri kategorije • Klasifikacija dužničkih instrumenata koja se vrši u skladu sa poslovnim modelom za upravljanje finansijskim sredstvima • Ulaganja u instrumente kapitala uvijek se odmjeravaju po fer vrijednosti • Najveći broj zahtjeva u MRS 39 koji se odnose na klasifikaciju i odmjeravanje finansijskih obaveza prenijet je u neizmjenjenom obliku u MSFI 9 • MSFI 9 uvodi novi model za priznavanje gubitaka po osnovu umanjenja vrijednosti sredstava – Model očekivanih kreditnih gubitaka (ECL model) Zahtjevi u pogledu računovodstva zaštite izmijenjeni su i dopunjeni sa ciljem da se računovodstvo zaštite i upravljanje rizicima usklade u većoj mjeri. U toku radionice učesnici su imali priliku da: • Razumiju zahtjeve novog standarda • Steknu razumijevanje brojnih novina u oblasti MSFI 9 i uticaja koji će njegova primjena imati na finansijske izvještaje • Razmijene informacije i mišljenje sa iskusnim stručnjacima • Steknu početnu osnovu da planiraju odnosno predviđaju buduće korake u primeni standarda