June 5, 2008

26. sastanak EBF

U Tirani održan 26. sastanak EBF na kojem su aktivno ucesce uzeli predstavnici UBCG. Raspravljalo se, između ostalog, o primjeni Bazelskih principa u pojedinim zemljama i uticaju krize u SAD na ekonomske sisteme zemalja clanica EBF.